Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Φυτική παραγωγή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο γεωργός υποχρεούται:

 • Για την προστασία του εδάφους (σε εδάφη με κλίση πάνω από 10%) από διάβρωση:
 1. Να διατηρεί φυτική κάλυψη στο έδαφος τουλάχιστον μέχρι την προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη σπορά
 2. Να πραγματοποιεί την άροση κάθετα στην κλίση του εδάφους ή διαγώνια ή εναλλασσόμενα
 3. Να αποφεύγει την μέθοδο της κατάκλισης στην άρδευση
 • Για την διατήρηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε οργανική ουσία ,να εφαρμόζεται αμειψισπορά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 1. Να καλλιεργεί χειμερινά ψυχανθή (βίκο, ρόβη, τριφύλλι, μηδική, κτηνοτροφικά κουκιά, πίσσα, λαθούρι, λούπινα) συμπληρωματικά προς την εαρινή καλλιέργεια στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης. Σε αγροτεμάχια που έχει καλλιεργηθεί ψυχανθές (συμπεριλαμβάνονται και τα όσπρια) ως κύρια καλλιέργεια, δεν απαιτείται συμπληρωματική.
 2. Να καλλιεργεί ετησίως τουλάχιστον τρεις διαφορετικές (ομάδες) καλλιέργειες στην εκμετάλλευσή του.
 3. Απαλλάσσεται της υποχρέωσης αμειψισποράς εφόσον αποδείξει με ανάλυση εδάφους ότι το έδαφος του αγροτεμαχίου περιέχει τουλάχιστον 3% οργανική ουσία .
 • Για την διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους πρέπει να εφαρμόζεται μια από τις παρακάτω πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών:
 1. Ενσωμάτωση της καλαμιάς στο έδαφος (πχ. με όργωμα)
 2. Βόσκηση της καλαμιάς από ζώα
 3. Κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη
 4. Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωσή της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο
 • Το κάψιμο της καλαμιάς απαγορεύεται σε περιοχές εντός του δικτύου NATURA 2000 .
 • Τα υπολείμματα των κλαδεμάτων των δένδρων ,συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων ,καλό είναι να ψιλοτεμαχίζονται και να απλώνονται στο χωράφι .Ως έσχατη λύση θεωρείται το κάψιμό τους .
 • Όταν το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ή πάγο ή είναι πλημμυρισμένο ο γεωργός οφείλει να μην πραγματοποιεί εργασίες με μηχανήματα και καταπονείται το έδαφος .
 • Να διατηρεί τους δενδρώνες ,συμπεριλαμβανομένων των ελαιώνων και των αμπελώνων, σε καλή βλαστητική κατάσταση (να μην υπάρχει ανεπιθύμητη βλάστηση άνω του ενός έτους ,να συντηρείται με φρεζάρισμα, όργωμα).
 • Δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδάτινου όγκου και να κάνουν χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα ή από 6 μέτρα όταν το έδαφος έχει κλίση πάνω από 8% .
 • Ο θερισμός πρέπει να πραγματοποιείται από το κέντρο του αγροτεμαχίου προς το εξωτερικό (προλαμβάνει θανάτωση πουλιών).
 • Δεν πρέπει να γίνεται ψεκασμός αργότερα από την τελευταία συνιστώμενη μέρα που αναγράφεται στις ετικέτες των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων ,γιατί προκαλούνται προβλήματα υγείας στους καταναλωτές.
 • Το πλύσιμο των ψεκαστικών μηχανημάτων πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από γεώτρηση, τάφρο, ρυάκι, ποτάμι κ.λπ.
 • Ο καθαρισμός καναλιών από τη βλάστηση πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα .Επιτρέπεται η χρήση εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων.