Καταχώρηση στη βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι προμηθευτές σπόρων προς σπορά ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ή/και κονδύλων ποικιλιών πατάτας προς φύτευση που παράγονται με τη βιολογική μέθοδο των κοινοτικών κανονισμών 834/2007 και 889/2008 και την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη σποροπαραγωγή μπορούν να καταχωρούν ως βιολογικό το ανωτέρω πολλαπλασιαστικό υλικό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Προϋποθέσεις καταχώρησης

 • Ο προμηθευτής να κατέχει την άδεια παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού κατά περίπτωση, όπως προβλέπονται από το ν. 1564/1985 (Α΄ 164), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Το προς καταχώρηση βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό να έχει παραχθεί, συσκευασθεί και σημανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1564/1985 και των κοινοτικών Κανονισμών 834/2007 και 889/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά.
 • Να έχουν καταβληθεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 της ΚΥΑ 295191/22-4-2009 τέλη.

Δικαιολογητικά καταχώρησης

Για την καταχώρηση υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Έγγραφο Πιστοποίησης από αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, που αποδεικνύει ότι ο παραγωγός, ο προμηθευτής ή ο τελευταίος διακινητής επιχειρηματίας, στην περίπτωση που ο προμηθευτής ασχολείται μόνο με προσυσκευασμένο σπόρο προς σπορά ή κονδύλους πατάτας προς φύτευση, έχει τηρήσει όλες τις αρχές που καθορίζουν τη βιολογική παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού βάσει του Καν.(ΕΚ)834/2007 και του Καν.(ΕΚ)889/2008.
 • Γραπτή δέσμευση του προμηθευτή να ενημερώνει το διαχειριστή της βάσης δεδομένων μια φορά την εβδομάδα, για τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν από την κάθε ποικιλία.
 • Στις περιπτώσεις που δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες μιας ποικιλίας σε μια καλλιεργητική περίοδο, προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται στη βάση δεδομένων, απαιτείται η εκ νέου βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΕΠΥΕΛ) ως προς την καταλληλότητα της για χρήση ως πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Πρωτότυπες αποδείξεις καταβολής των τελών εγγραφής.

Έγκριση καταχώρησης

 • Για την καταχώρηση βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού στην βάση δεδομένων ο προμηθευτής υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα, του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 295191/22-4-2009, προς το διαχειριστή της βάσης δεδομένων συνοδευόμενο με τα δικαιολογητικά.
 • Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων εγκρίνει την αίτηση και καταχωρεί το βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό στη βάση δεδομένων, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις καταχώρησης. Η καταχώρηση διαγράφεται, εφόσον παύει να πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις έγκρισης της αίτησής του.
 • Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, η συμπλήρωσή τους από τον αιτούντα θα πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα που να εξασφαλίζει την καταχώρηση στη βάση δεδομένων πριν τη λήξη της περιόδου επικαιροποίησης των δικαιολογητικών του.
 • Στην περίπτωση που δεν τηρείται από τον προμηθευτή η εβδομαδιαία ενημέρωση για τις διαθέσιμες ποσότητες που υπάρχουν από την κάθε ποικιλία, ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων διαγράφει τη συγκεκριμένη ποικιλία από τη βάση δεδομένων.

Στοιχεία βάσης δεδομένων

Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τίτλος του προμηθευτή, όπως αυτός αναφέρεται στην άδεια της επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού την οποία κατέχει, η ταχυδρομική του διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax και το E−mail του.
 • Κωδικός και επωνυμία του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καν.(ΕΚ)889/2008.
 • Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Κοινό και λατινικό όνομα του φυτικού είδους.
 • Όνομα της ποικιλίας.
 • Περιοχές που ο προμηθευτής δύναται να παραδώσει το σπόρο σποράς ή τους κονδύλους πατάτας για φύτευση.
 • Χώρα στην οποία έγινε η επίσημη αποδοχή της ποικιλίας.
 • Ημερομηνία από την οποία είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο οι σπόροι προς σπορά ή οι κόνδυλοι πατάτας προς φύτευση.
 • Ποσότητες βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι διαθέσιμες.