Κοινή Αγροτική Πολιτική και καινοτομία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι Ευρωπαϊκές Σύμπραξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) είναι μια νέα μέθοδος για την προώθηση της καινοτομίας που εισάγεται στην εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Πριν από ένα χρόνο περίπου,ξεκίνησε πιλοτικά η πρώτη ΕΣΚ για την ενεργό και υγιή γήρανση και στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή δρομολόγησε με ανακοίνωσή της, δύο νέες Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας, την ΕΣΚ για τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την παραγωγικότητα και την ΕΣΚ για τις πρώτες ύλες.

Αποστολή των ΕΣΚ είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην επιστήμη και την εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη. Σκοπός τους είναι να ξεπεραστούν οι αδυναμίες, και τα εμπόδια στο ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία αποτρέπουν ή επιβραδύνουν την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά των καλών ιδεών.

Οι ΕΣΚ δεν υποκαθιστούν τα προγράμματα χρηματοδότησης ή τις κανονιστικές διαδικασίες, αλλά παρέχουν μια κοινή πλατφόρμα συνεργασίας.

Κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, είναι η αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050 και η απότομη αύξηση για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιοϋλικά. Μία επίσης σημαντική πρόκληση είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η αυξημένη πίεση στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Το 45% των ευρωπαϊκών εδαφών αντιμετωπίζουν προβλήματα ποιότητας εδάφους, πολύτιμα οικοσυστήματα και μαζί με αυτά πολύτιμες υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα έχουν καταστραφεί ή εξαφανιστεί και περίπου το 40% των γεωργικών γαιών είναι ευάλωτες στη νιτρορρύπανση.

Η κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος λοιπόν δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο τρόπο.

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, αποσκοπεί να αποτελέσει μια λειτουργική γέφυρα μεταξύ γεωργίας, βιοοικονομίας, επιστήμης, επιχειρήσεων και άλλων φορέων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας στοχεύει στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής και γενικά στην ενθάρρυνση της καινοτομίας. Η ΕΣΚ θα ενεργεί μέσω των επιχειρησιακών ομάδων που θα είναι υπεύθυνες για καινοτόμα σχέδια και θα υποστηρίζονται από ένα δίκτυο. Οι επιχειρησιακές ομάδες θα συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς που θα ενδιαφέρονται για την καινοτομία στο γεωργικό τομέα.

Σε αυτό το κομμάτι θα συνεισφέρει Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με :

 • τη στήριξη των ΕΣΚ επιχειρησιακών ομάδων και του δικτύου ΕΣΚ
 • άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης πχ. Συνεργασία, Επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, Ανάπτυξη επιχειρήσεων, Μεταφορά γνώσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Επίσης, θα καθιερωθεί βραβείο καινοτόμου τοπικής συνεργασίας στις αγροτικές περιοχές και πιο συγκεκριμένα :

 • Κάθε χρόνο θα προκηρύσσεται από την Επιτροπή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε σχέση με μία από τις προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης. Η πρώτη προκήρυξη θα γίνει το αργότερο το 2015 και η τελευταία το 2019.
 • Θα απονέμονται βραβεία σε έργα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς (ομάδες τοπικής δράσης ή μεμονωμένοι φορείς) που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη και υλοποιούν μια καινοτόμο ιδέα σε τοπικό επίπεδο.
 • Η προεπιλογή των αιτήσεων θα γίνεται από τα εθνικά αγροτικά δίκτυα και 10 το πολύ από αυτές θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή.
 • Κάθε χρόνο θα επιλέγονται από την Επιτροπή 50 σχέδια για βράβευση.

Τέλος, πιο κάτω παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις των θεματικών ομάδων στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές :

 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εφαρμοσμένης και προσανατολισμένης έρευνας και των πραγματικών αναγκών των αγροτών του αγροδιατροφικού συστήματος και της δασοπονίας, μέσω δημιουργίας συνδετικών κρίκων και δικτύωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 • Στήριξη συστήματος παροχής συμβουλών στους αγρότες και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκομένων στον τομέα της δασοπονίας, που θα τους βοηθούν να βελτιώνουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και θα τους ευαισθητοποιούν σε θέματα καινοτομίας.
 • Βελτίωση στοχευμένων, έγκυρων, διαρκώς επικαιροποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω δράσεων κατάρτισης και ενημέρωσης, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των αγροτών, της αγοράς, του ευρύτερου τομέα της δασοπονίας, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και θα δημιουργούν μία κουλτούρα αγροτικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας.
 • Στήριξη διαφόρων μορφών συνεργασίας για την ταχύτερη και ευρύτερη μεταφορά και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στην πράξη, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ), οι συσπειρώσεις και τα δίκτυα, οι συλλογικές μορφές οργάνωσης, καθώς και μέσω της προώθησης πιλοτικών έργων, για τον έλεγχο της εμπορικής εφαρμογής των τεχνολογιών και των πρακτικών.
 • Προώθηση δράσεων καινοτομίας και κατάρτισης για την ενίσχυση των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ύπαιθρο. Ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Προτάσεις της Επιτροπής για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2013", Μονάδα Α' - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ
 • "Πρόταση στρατηγικών επιλογών των θεματικών ομάδων στρατηγικού σχεδιασμού, για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2013
px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php