Κοινοτική νομοθεσία βιολογικών προϊόντων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η κοινοτική νομοθεσία προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας παρατίθεται πιο κάτω:

Κοινοτική νομοθεσία που απευθύνεται κυρίως στην παραγωγή των βιολογικών προϊόντων

 • Καν (ΕΕ) 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Καν. 2092/91.
 • Καν. (ΕΚ) 967/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
 • Καν (ΕΕ) 889/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 834/2007 του Συμβουλίου για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής,την επισήμανση και τον έλγχο των προϊόντων.
 • Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 505/2012 σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του καν. (ΕΚ) αριθ.889/2008 σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν.(ΕΚ) αριθ.834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
 • Εκτελεστικός Καν (ΕΕ) 126/2012 σχετικά με την τροποποίηση του καν.(ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τα αποδεικτικά έγγραφα και την τροποποίηση του καν.(ΕΚ) αριθ.1235/2008 όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
 • Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 344/2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
 • Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 426/2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
 • Καν. (ΕΕ) 271/2010 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Καν. (ΕΚ) 710/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών.
 • Καν. (ΕΚ) 1254/2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.

Κοινοτική νομοθεσία που απευθύνεται κυρίως στις εισαγωγές και γενικότερα στο εμπόριο των βιολογικών προϊόντων

 • Aπόφαση του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 "για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδιας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων" η οποία εκτός των άλλων αφορά την κατάργηση του πιστοποιητικού ελέγχου για την εισαγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής από την Ελβετία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (L136 με ημερομηνία 30-05-2009 στην Επισήμη Εφημερίδα της Ε.Ε / EUR-Lex).
 • Απόφαση της Επιτροπής (2010/C 262/03 / 28-09-2010) "για τον διορισμό των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και την κατάρτιση του εφεδρικού καταλόγου".
 • Καν. (ΕΚ) 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομεριών κανόνων εφαρμογής του Καν.834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων προς τρίτες χώρες.
 • Εκτελεστικός Καν (ΕΕ) 1084/2011 σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του Καν (ΕΚ) αριθ.1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν.(ΕΚ) αριθ.834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.
 • Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 1267/2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες .
 • Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 590/2011 "σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες".
 • Καν. (ΕΕ) 471/2010 της Επιτροπής "για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όσο αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να προέρχονται ορισμένα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο στην Κοινότητα".
 • Καν. (ΕK) 537/2009 "για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όσο αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να κατάγονται ορισμένα βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προιόντα προκειμένου να κυκλοφορούν στο εμπόριο εντός της Κοινότητας".

Σχετικές σελίδες

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php