Κόστος ασφάλισης φυτικού κεφαλαίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Υπολογισμός ασφαλιστικής εισφοράς για το φυτικό κεφάλαιο

Ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς στη φυτική παραγωγή περιγράφεται στην παράγραφο 1.3.9 του [ Gaia learning] σελ. 38 στο κομάτι "Β.Φυτική παραγωγή" και στην ίδια παράγραφο στο κομάτι "Α.Ανώτατο όριο ασφαλιστικής εισφοράς" γίνεται λόγος για τα ανώτερα όρια των εισφορών.


Γενικά, η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, υπολογίζεται από το φορέα που είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, με τη χρήση του σχετικού λογισμικού που του παραδίδεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον ΕΛΓΑ και το ύψος της αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρωτότυπο και το αντίγραφο του εντύπου που εκδίδεται από το φορέα. Το παραστατικό αυτό αποτελεί βεβαίωση της οφειλής και αποδεικτικό της απαίτησης του ΕΛΓΑ έναντι του υπόχρεου. Το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:

  • τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%)
  • μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε "ελεγχόμενο περιβάλλον".
  • μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

Τρόποι καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά [1] μπορεί να καταβληθεί από τους παραγωγούς είτε σε μετρητά είτε με εξουσιοδότηση (εκχώρηση απαιτήσεών τους από το δημόσιο) και ειδικότερα:

Σε μετρητά οι παραγωγοί μπορούν να πληρώσουν με απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς

  • ΜΠ 714 (για το έτος 2014) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ανοιχτός ο λογαριασμός, ο οποίος προγραμματίζεται να κλείσει στο τέλος του 2015. Διευκρινίζεται ότι εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 που πραγματοποιήθηκε μέχρι τις 31-7-2015.
  • ΜΠ 715 (για το έτος 2015) μέχρι την 31.3.2016.

Ο παραγωγός θα προσέρχεται στην Τράπεζα Πειραιώς με το έντυπο της ΔΚΕ.

Με εξουσιοδότηση κατά την περίοδο πληρωμής των απαιτήσεων από το Δημόσιο.

Ο παραγωγός κατά την υποβολή της ΔΚΕ μπορεί να εκχωρήσει στον ΕΛ.Γ.Α. τη δυνατότητα να εισπράξει την οφειλόμενη εισφορά, από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν από το Δημόσιο, επισημαίνοντας τη συγκεκριμένη ένδειξη στο έντυπο. Με τον τρόπο αυτό η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται στις περιόδους που πληρώνονται οι απαιτήσεις από το Δημόσιο. Οι απαιτήσεις που πρακτικά μπορεί να εκχωρηθούν είναι η ενιαία ενίσχυση, οι ενισχύσεις των λοιπών καθεστώτων, καθώς και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και του ΦΠΑ (αφορά μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες).

Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που ο παραγωγός εξουσιοδοτεί τον ΕΛ.Γ.Α. για είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από υποχρεώσεις του Δημοσίου, θα πρέπει απαραίτητα στο σχετικό έντυπο να βεβαιώνεται το ΓΝΗΣΙΟ της ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ του παραγωγού από αρμόδιο φορέα.

Εξουσιοδότηση για είσπραξη εισφοράς από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο δεν κατατίθενται ποσά από απαιτήσεις από το δημόσιο ή που τα ποσά που κατατίθενται δεν επαρκούν για την πλήρη εξόφληση της οφειλής, θεωρείται ότι συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΕΛ.Γ.Α. να αναζητήσει το σύνολο ή το υπόλοιπο της οφειλής με χρέωση του συγκεκριμένου λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση που δεν καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά ο παραγωγός δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση ζημιάς. Επιπλέον, αν τα αντίστοιχα ποσά ασφαλιστικής εισφοράς δεν εισπραχθούν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών από τον υπόχρεο παραγωγό, γίνεται έγγραφη ενημέρωση του παραγωγού και στη συνέχεια το ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΕΛ.Γ.Α. και αποστέλλεται για βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ., ώστε να εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Νόμο 3877/2010 και των αναγραφομένων στον κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α.[2]

Βιβλιογραφία

  1. Πότε και πώς καταβάλλεται η ασφαλιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ
  2. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Τιμοκατάλογος ΕΛΓΑ φυτικού κεφαλαίου

Ο τιμοκατάλογος που έχει εκπονήσει ο ΕΛΓΑ αναφέρεται στην ασφαλιζόμενη αξία και την ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά είδος καλλιέργειας σε όλη τη χώρα. Έτσι, ο κάθε παραγωγός με βάση το είδος της καλλιέργειάς του μπορεί να γνωρίζει την ασφαλιζόμενη αξία (ευρώ/στρέμμα) του προϊόντος του και την ειδική ασφαλιστική εισφορά (ευρώ/στρέμμα) που θα καταβάλει για το τρέχον έτος τα οποία προκύπτουν σε συνάρτηση της μέσης παραγωγής ανά στρέμμα και της τιμής του προϊόντος ανά κιλό ή άλλης μονάδας μέτρησης καθώς και κάποιων συντελεστών που χρησιμοποιεί ο ΕΛΓΑ.

Ως μέση παραγωγή ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, ή ομάδα ομοειδών καλλιεργειών, όπως αυτή προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛΓΑ την πενταετία 2006−2010.

Ως μέση τιμή ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προκύπτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛΓΑ κατά την πενταετία 2006−2010, για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους αγρότες κατά την πενταετία αυτή.


Σύνδεσμοι