Μητρώο συναλλασομμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για να εγγραφεί κάποιος στο μητρώο συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απαιτείται καταρχήν η συμπλήρωση του έντυπου της αίτησης εγγραφής στο μητρώο, το οποίο μπορεί κάποιος να προμηθευτεί από το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών, της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής στο μητρώο πρέπει να προσκομίζονται στο εν λόγω Τμήμα και τα ακόλουθα:

 1. Έντυπη αίτηση συμπληρωμένη από το συναλλασσόμενο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999).
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο.
 3. Ακριβές αντίγραφο έναρξης εργασιών του εξαγωγέα από την οικεία Δ.Ο.Υ.

Η αρμόδια για το μητρώο Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναζητά αυτεπαγγέλτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Στις προσωπικές εταιρείες πρόσφατα επικυρωμένο από το αρμόδιο δικαστήριο αντίγραφο του καταστατικού και βεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη τροποποιήσεων αυτού.
 2. Στις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρόσφατα επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή αντίγραφο του καταστατικού, το Φ.Ε.Κ. σύστασης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την ύπαρξη τροποποιήσεων του καταστατικού, το Φ.Ε.Κ της ανακοίνωσης της αρμόδιας αρχής σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Για την εγγραφή υποκαταστημάτων εταιρειών που έχουν έδρα εκτός Ελλάδας υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό, βιοτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο, όπου έχει έδρα το υποκατάστημα.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού και επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 3. Πιστοποιητικό λειτουργίας της εταιρείας από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας, στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία και επίσημη μετάφραση αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και της χορήγησης σε αυτόν Α.Φ.Μ. Αν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, στην οποία έχει την έδρα της η εταιρεία, δεν απαιτείται σχετική βεβαίωση, το έγγραφο ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου της εταιρείας.
 5. Ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας στην αλλοδαπή.
 6. Στην αίτηση αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου και ο Α.Φ.Μ. αυτού.

Ο συναλλασσόμενος γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κάθε μεταβολή των στοιχείων του, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.