Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής εκτροφών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφών (ΜΗΦΑΕ) ισχύουν τα εξής :

 • Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι παραγωγικών ζώων υποχρεούνται να αποδεικνύουν την αγορά, κατοχή και χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων για τα εν λόγω ζώα για περίοδο πέντε ετών από τη χορήγησή τους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα ζώα σφάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
 • Όλες οι εκτροφές παραγωγικών ζώων πρέπει να τηρούν Μητρώα Φαρμακευτικής Αγωγής (ΜΗΦΑΕ) που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
 1. ημερομηνία,
 2. ονομασία του κτηνιατρικού φαρμάκου,
 3. ποσότητα,
 4. όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του φαρμάκου,
 5. προσδιορισμό των υποβαλλομένων στη θεραπευτική αγωγή ζώων.
 • Τα Μητρώα Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφών χορηγούνται στις εκτροφές θεωρημένα από την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική υπηρεσία.
 • Κάθε φαρμακευτική αγωγή καταγράφεται από τον κτηνίατρο που εκδίδει την αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή.
 • Τα Μητρώα Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφών υπογράφονται από τον επίσημο κτηνίατρο του δημοσίου σε κάθε έλεγχο γιατί μόνον η επίσημη υπογραφή απορελεί τεκμηρίωση.
 • Στο Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής Εκτροφών καταγράφεται η οποιαδήποτε χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων είτε ατομικά για κάποια ζώα ή ομαδικά με την τροφή ή το νερό, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών και των αποπαρασιτώσεων.
 • Η τήρηση του ΜΗΦΑΕ από τις εκτροφές και οι επίσημοι έλεγχοι αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη σωστή διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων, την τήρηση του χρόνου αναμονής αυτών και τη μη ύπαρξη καταλοίπων στα παραγόμενα ζωικά προϊόντα με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εγχειρίδιο εμπορίας - διάθεσης - χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, επιμέλεια Ειρ. Καστελλάνου - Θ. Κόλλιας, Ιούνιος 2012