Νομικό πλαίσιο για τις επισημάνσεις των ζωοτροφών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις επισημάνσεις των ζωοτροφών παρατίθεται πιο κάτω :

  • Καν.(ΕΚ) 767 / 2009 Διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831 / 2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  • ΚΥΑ 155344 Συμπληρωματικά αναγκαία μέτρα εφαρμογής τουκανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 767/2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (L. 229/1) και τροποποίηση του Π.Δ. 296 / 1997 (Α΄ 212).
  • Εγκύκλιος 172651 / 20.07.2011 Αποστολή διευκρινήσεων για την εφαρμογή ΚΥΑ αριθ. 155344 / 2011 (ΦΕΚ 985 /τ.Β΄/ 26.05.2011) - συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 767 / 2009.
  • Οδηγία 2008 / 38 / ΕΚ Για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής.
  • Οδηγία 82 / 475 / ΕΟΚ Καθορισμού των κατηγοριών M2 πρώτων υλών ζωοτροφών που δύνανται χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των συνθέτων τροφών για οικιακά ζώα.

Σχετικές σελίδες