Νομικό πλαίσιο για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες των ζωοτροφών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες των ζωοτροφών παρατίθεται πιο κάτω :

 • Καν.(ΕΚ) 999 / 2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
 • Καν.(ΕΕ) 56 / 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999 / 2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 • Καν.(ΕΚ) 1292 / 2005 Τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999 / 2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατροφή των ζώων.
 • ΚΥΑ 275751 Μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) αρθ. 1234 / 2003 τροποποίηση των παραρτημάτων Ι .ΙV και ΧΙ του κανονισμού 999 / 2001 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1326 / 2001 όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές.
 • ΚΥΑ 290710 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 275751 / 2004 (ΦΕΚ 1276 / Β΄/ 20.8.2004) απόφασης "περί μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1234 / 2003 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, IV, και XI του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 999 / 2001 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1326 / 2001 της Επιτροπής όσον αφορά στις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές"
 • Εγκύκλιος 313545 Εφαρμογής της ΚΥΑ αριθ. 290710 / 2007 (ΦΕΚ 909 / η.Β΄/ 7.6.2007) η οποία ηροποποιεί την ΚΥΑ αριθ. 275751 / 2004.

Υποδείγματα έγκρισης χρησιμοποίησης ιχθυαλεύρων / όξινου φωσφορικού ασβεστίου από απολιπανθέντα οστά / φωσφορικού ασβεστίου ζωικής προέλευσης/προϊόντων αίματος προέλευσης μη μηρυκαστικών για την παρασκευή ζωοτροφών :

 • Υπόδειγμα 1 αίτηση έγκρισης χρησιμοποίησης των παραπάνω για παραγωγή ζωοτροφών αλλά όχι για μηρυκαστικά.
 • Υπόδειγμα 2 αίτηση έγκρισης χρησιμοποίησης των παραπάνω για παραγωγή ζωοτροφών για μηρυκαστικά και άλλα είδη ζώων εκτροφής που συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, αλλά σε εντελώς ξεχωριστή γραμμή παραγωγής από την παραλαβή πρώτων υλών ως την αποθήκευση ετοίμων προϊόντων.
 • Υπόδειγμα 3 αίτηση έγκρισης χρησιμοποίησης των παραπάνω για παραγωγή ζωοτροφών για μηρυκαστικά και για άλλα είδη ζώων (οικιακά ζώα, γουνοφόρα, κλπ.) αλλά σε εντελώς ξεχωριστή γραμμή παραγωγής από την παραλαβή πρώτων υλών ως την αποθήκευση ετοίμων προϊόντων.
 • Υπόδειγμα 4 αίτηση έγκρισης χρησιμοποίησης των παραπάνω για παραγωγή ζωοτροφών αποκλειστικά για οικιακά ζώα, γουνοφόρα κ.λ.π.
 • Υπόδειγμα 5 αίτηση έγκρισης χρησιμοποίησης των παραπάνω για παραγωγή ζωοτροφών αποκλειστικά για ιχθύες.
 • Υπόδειγμα 6 αίτηση έγκρισης χρησιμοποίησης των παραπάνω για παραγωγή ζωοτροφών για χρήση τους μόνο στην εκμετάλλευση του αιτούντα.
 • Υπόδειγμα 7 έγκριση χρησιμοποίησης των παραπάνω συστατικών για παρασκευή ζωοτροφών.

Σχετικές σελίδες