Νομικό πλαίσιο καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης παρατίθεται πιο κάτω:

 • ΚΥΑ 150527 / 11 (ΦΕΚ 936/Β/2011) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 262346/24−3−2010 διυπουργικής απόφασης (Β 325) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής»"
 • ΚΥΑ 262347 / 10 (ΦΕΚ 324/Β/2010) "Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων όπως προβλέπονται από τον καν. (ΕΚ) 73/2009 σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση, το ΟΣΔΕ, τη διαφοροποίηση υπό το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων και την εφαρμογή του καν. (ΕΚ)1234/2007 αναφορικά με την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης στον αμπελοοινικό τομέα."
 • ΚΥΑ 262346 / 10 (ΦΕΚ 325/Β/2010) "Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής"
 • ΚΥΑ 51838 / 12 (ΦΕΚ 1463/Β/2012 ) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 262346/19.03.2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, με βάση τους κανονισμούς (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β’ 325/24.3.2010)."
 • ΥΑ 276561 / 10 (ΦΕΚ 758/Β/2010) "Διαδικασίες και κριτήρια εξέτασης αιτημάτων αναθεώρησης στοιχείων δικαιούχων εκρίζωσης αμπελώνων, ενισχύσεων στο καθεστώς σπόρων σποράς και του τίτλου IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003, για τον προσδιορισμό νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010 σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 73/2009 σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 262346/24.3.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 323Β΄)."
 • ΥΑ 174255 / 11 (ΦΕΚ 1756/Β/2011) "Διαδικασίες και κριτήρια εξέτασης αιτημάτων αναθεώρησης στοιχείων δικαιούχων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων (2009/2010) και στο καθεστώς ενίσχυσης τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση (έτη 2006, 2007, 2008) για τον προσδιορισμό νέων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2011."
 • ΥΑ 1149 / 83865 / 12 (ΦΕΚ 2328/Β/2012) "Καθορισμός της διαδικασίας και των κριτηρίων υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης των στοιχείων των προσωρινών δικαιωμάτων ενίσχυσης"
 • Εγκύκλιος 15698 / 2010 "Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2010 – Εγκύκλιος για την πιστοποίηση /αναγνώριση Φορέων για την υποβοήθηση των Δικαιούχων της Ενιαίας Αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006"
 • "Εγκύκλιος – Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2011 σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009 & 1405/06"
 • "Εγκύκλιος - εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2012 σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της ενιαίας ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ) 73 / 09 & 1405 / 06"
 • "Εγκύκλιος αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2013"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1120 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1121 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1122 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα"
 • Κανονισμός Συμβουλίου 73 / 2009 "Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003"