Νομικό πλαίσιο μέτρου 1.4: "Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Νόμος 3840 (ΦΕΚ 53/Α/2010) "Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις."
  • ΚΥΑ 37501 (ΦΕΚ 485/Β/2009) "Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου 2007-2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του."
  • Κανονισμός Συμβουλίου 744 / 2008 "Θέσπιση προσωρινών ειδικών μέτρων με στόχο την προώθηση της αναδιάρθρωσης των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκης Κοινότητας οι οποίοι πλήττονται από την οικονομική κρίση"
  • ΥΑ 2925 (ΦΕΚ 2178/Β/2008) "«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013»"
  • Κανονισμός Επιτροπής 498 / 2007 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας"
  • Νόμος 3614 (ΦΕΚ 267/Α/2007) "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013."