Νομικό πλαίσιο μέτρων ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Home < Νομικό πλαίσιο μέτρων ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73 < 2009

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 έχει ως εξής:

 • ΚΥΑ 262345 / 10 (ΦΕΚ 323/Β/2010) "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής."
 • ΥΑ 263343 / 10 (ΦΕΚ 778/Β/2010) "Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323Β΄)."
 • ΥΑ 40835 / 10 (ΦΕΚ 758/Β/2010) "Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 262345/22.3.2010 (ΦΕΚ 323 Β΄)."
 • ΥΑ 267050 / 10 (ΦΕΚ 754/Β/2010) "Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 262345/220.03.2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον τομέα βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος."
 • ΥΑ 267051 / 10 (ΦΕΚ 754/Β/2010) "Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 262345/22.03.2010 ΚΥΑ (Β΄ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής, για τον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος."
 • ΥΑ 146343 / 11 (ΦΕΚ 349/B/2011) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 267050/13−05−2010 (Β΄ 754) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 262345/22−03−2010 (Β΄ 323) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής», για τον τομέα βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος"
 • Εγκύκλιος 8389 / 11 "Οδηγίες εφαρμογής των Μέτρων 3, 4, 5 & 6 της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 "
 • Κανονισμός Επιτροπής 1120 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1121 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1122 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα"
 • Κανονισμός Συμβουλίου 73 / 2009 "Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003"