Ομάδες Τοπικής Δράσης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μέσω της προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας.

Η εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης πραγματοποιείται μέσω της "εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης" από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης – Ο.Τ.Δ.) που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης.

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που θα εκπονήσουν και θα εφαρμόσουν τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της περιοχής αναφοράς τους.

Οι Ο.Τ.Δ. συνιστούν κοινή δομή με νομική μορφή αυτή της Ανώνυμης Εταιρείας. Ως ενδεικτικοί εταίροι - μέτοχοι θα μπορούσαν να αναφερθούν: Δήμοι ή Κοινότητες, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΤΕΔΚ, Σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α.), φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, Φορείς συλλογικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Το σχετικό καταστατικό σύστασης πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και την ικανότητα διαχείρισης δημοσίων κονδυλίων.

Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων (Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER – ΕΔΠ), οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50 % της σύνθεσης της ΕΔΠ. Το επίπεδο λήψης αποφάσεων μπορεί να συμπίπτει με το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φορέα, εφόσον αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται ειδική επιτροπή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του φορέα στην οποία καθορίζονται :

  • Η σύνθεσή της, η οποία πρέπει να ικανοποιεί το ανωτέρω ποσοστό, ενώ παράλληλα η συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα του Δημοσίου ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή να μην είναι μικρότερη του 30 %.
  • Όλες οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην ειδική επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.
  • Τα φυσικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην επιτροπή αυτή θα πρέπει να καθορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων αποφασιστικών οργάνων των αντίστοιχων φορέων.

Τις Ομάδες Τοπικής Δράσης μπορούμε να τις δούμε με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ενότητα Φορείς.

Σχετικές σελίδες