Προϋποθέσεις - διαδικασίες - δικαιολογητικά δημιουργίας αγροτικών συνεταιρισμών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού. Ο Συνεταιρισμός έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του εκάστοτε Δήμου όπου και δραστηριοποιείται. Έδρα του αγροτικού συνεταιρισμού είναι ο δήμος ή η κοινότητα, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της. Η χρονική διάρκεια του συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

Καταχώρηση στο Μητρώο και Αξιολόγηση των ΑΣ

 1. Οι ΑΣ, οι οποίοι καταχωρίζονται στο Μητρώο, αξιολογούνται με βάση κριτήρια, τα οποία εξειδικεύουν και κωδικοποιούν τις βασικές αρχές των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των συνεταιρισμών. Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα Βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 2810/2000. Οι ΑΣ καταχώριζονται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές κατηγορίες ως: α) Ενεργοί ΑΣ και ως β) Ανενεργοί ΑΣ.
 2. Η αξιολόγηση των ΑΣ λαμβάνει χώρα ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τους ίδιους τους ΑΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των Δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των Δηλώσεων αυτών.
 3. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων Δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου του εκάστου έτους χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα με σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, όλοι οι ΑΣ υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή:
  • αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο,
  • ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τις αντίστοιχες οικονομικές εκθέσεις,
  • αριθμό μελών και
  • πρακτικό των πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης, επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
 4. Οι ΑΣ που λειτουργούν κατά το ν. 2810/2000 και δεν θα υποβάλουν την αίτηση πρώτης εγγραφής, καθώς και οι ΑΣ που κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογηθούν ως Ανενεργοί τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2810/2000, εκτός εάν το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους με άλλο Ενεργό ΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.2810/2000. Η αναγκαστική εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή διορίζονται οι εκκαθαριστές. Κατά της απόφασης του Υπουργού προβλέπεται η άσκηση προσφυγής, η οποία ασκείται από μέλη του υπό αναγκαστική εκκαθάριση ΑΣ εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της. Η προσφυγή εκδικάζεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από το κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. (Εναλλακτική πρόταση για τη διαβούλευση: Η αναγκαστική εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου και μετά από σχετική αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία στρέφεται κατά του καθού ΑΣ και εκδικάζεται σύμφωνα τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η σχετική αίτηση του Υπουργού εκδικάζεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της.) Η ακίνητη περιουσία του ΑΣ που τίθεται υπό αναγκαστική εκκαθάριση παραχωρείται κατά χρήση στον πλησιέστερο ή άλλον ομοειδή ενεργό ΑΣ και εξακολουθεί να υφίσταται για τις ανάγκες των παραγωγών.
 5. ΑΣ, οι οποίοι για τρία (3) συνεχόμενα έτη καταχωρίζονται στο Μητρώο ως Ανενεργοί τίθενται σε αναγκαστική εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού.

Μέλη του συνεταιρισμού - Δικαιώματα κι υποχρεώσεις

 1. Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ, ο οποίος θα μπορεί να κατέχει μόνο μία συνεταιρική μερίδα. Το σύνολο των συνεταιρικών μερίδων που μπορεί να κατέχονται από ΑΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχομένων από μέλη – φυσικά πρόσωπα συνεταιρικών μερίδων.
 2. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού όποιος :
  • Αντιστρατεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
  • Τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος της περιουσίας Αγροτικού Συνεταιρισμού.