Σταλακτήρες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ονοµάζονται οι διανεµητές των συστηµάτων άρδευσης µε σταγόνες που η παροχή τους σε πίεση 10m συνήθως δεν υπερβαίνει τα 12 l/h. Το νερό έτσι εκρέει σταγόνα-σταγόνα και διηθείται άµεσα στο έδαφος. Για την ορθή λειτουργία ενός συστήµατος άρδευσης µε σταγόνες πρέπει να εξασφαλιστεί οµοιόµορφη παροχή των σταλακτήρων. Γενικά οι σταλακτήρες (όπως και οι µικροεκτοξευτήρες) πρέπει να έχουν µεγάλη διατοµή ροής για να µη φράζουν εύκολα, να είναι κατασκευασµένοι από υλικά που δεν επηρεάζονται σηµαντικά και δεν παθαίνουν αλλοιώσεις από τις µεταβολές της θερµοκρασίας στον αγρό που είναι έντονες, να είναι ευκολόχρηστοι και φυσικά να έχουν µικρό κόστος.

Με βάση τα υδραυλικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο σύνδεσης και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους οι σταλακτήρες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Από υδραυλικής άποψης οι σταλακτήρες κατατάσσονται σε µεγάλης ή µικρής διαδροµής ανάλογα µε την απόσταση που διανύει το νερό µέσα στο σταλακτήρα µέχρι την έξοδό του µε µορφή σταγόνων. Στους σταλακτήρες µεγάλης διαδροµής περιλαµβάνονται οι µικροσωλήνες, οι σταλακτήρες µε ελικοειδή διαδροµή, οι σταλακτήρες µε µαιανδρική διαδροµή και οι σταλακτήρες µε µικτή (ελικοειδή και µαιανδρική) διαδροµή. Στους σταλακτήρες µικρής διαδροµής υπάγονται οι σταλακτήρες τύπου οπής και οι σταλακτήρες τύπου στροβίλου.
  • Ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσης πάνω στους πλευρικούς σωλήνες οι σταλακτήρες χωρίζονται σε πλευρικούς και γραµµικούς. Οι γραµµικοί έχουν κυλινδρικό σχήµα και καταλήγουν σε δύο στενότερα τµήµατα πουσυνδέονται στον πλευρικό σωλήνα. Σήµερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γραµµικοί σταλακτήρες έχουν αντικατασταθεί από τους σταλακτηφόρους σωλήνες που περιλαµβάνουν τον πλευρικό αγωγό µε ενσωµατωµένους τους σταλακτήρες.
  • Από κατασκευαστικής πλευράς οι σταλακτήρες µπορεί να έχουν µία έξοδο (σταλακτήρες απλής εξόδου) ή πολλές εξόδους (σταλακτήρες πολλαπλής εξόδου). Στους σταλακτήρες πολλαπλής εξόδου, µε 2-6 οπές ροής, το νερό µέσω σωληνίσκων διανέµεται σε διάφορα σηµεία του εδάφους.
  • Τέλος, ανάλογα µε τη δυνατότητα ρύθµισης της παροχής οισταλακτήρες κατατάσσονται σε σταθερούς που δίνουν ορισµένη παροχή για δεδοµένη πίεση λειτουργίας, σε ρυθµιζόµενους όταν η παροχή τους µπορείνα µεταβληθεί µε διάφορους χειρισµούς και σε αυτορρυθµιζόµενους όταν ηπαροχή διατηρείται σταθερή παρά τη µεταβολή της πίεσης του δικτύου.