Στόχοι ΚΑΠ 2014-2020

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι στόχοι πολιτικής της ΚΑΠ προς το 2020 είναι τρεις και απαντούν σε ισάριθμες προκλήσεις:

Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων (οικονομική πρόκληση)

 • Συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των διακυμάνσεών του
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα τροφίμων
 • Χορήγηση αντιστάθμισης σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα

Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή (περιβαλλοντική πρόκληση)

 • Eξασφάλιση της παροχής δημοσίων αγαθών
 • Προώθηση της πράσινης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας
 • Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη (περιφερειακή πρόκληση)

 • Στήριξη του δυναμισμού των αγροτικών περιφερειών και προώθηση της απασχόλησης
 • Προώθηση της διαφοροποίησης
 • Αξιοποίηση της κοινωνικής και διαρθρωτικής ποικιλομορφίας στις αγροτικές περιφέρειες


Οι προτεραιρεότητες με τους κύριους τομείς - δράσεις της Ένωσης που θα αποτελούν και απαντήσεις στις προκλήσεις είναι:

 • Μεταφορά γνώσεων και καινοτομία
 1. Προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές
 2. Ενίσχυση των δεσµών μεταξύ γεωργίας και δασοκοµίας και έρευνας και καινοτομίας
 3. Προώθηση της διαβίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργία και τη δασοκομία
 • Ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων γεωργίας και βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 1. Διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με προσανατολισμό στην αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη γεωργία
 2. Διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα
 • Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και διαχείριση κινδύνων
 1. Καλύτερη ενσωμάτωση των παραγωγών του πρωτογενή τομέα στην αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων
 2. Στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση
 • Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων
 1. Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων
 2. Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων
 3. Βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους
 • Αποδοτικότητα των πόρων, και αλλαγή προς μία οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή
 1. Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία
 2. Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων
 3. Διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
 4. Μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία
 5. Προώθηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία
 • Κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
 1. Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας
 2. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές
 3. Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php