Σύστημα γεωργικών συμβουλών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα κράτη - μέλη είναι υποχρεωμένα να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν ένα σύστημα γεωργικών συμβουλών όπως ίσχυε και μέχρι σήμερα. Το σύστημα αυτό θα καλύπτει κατ' ελάχιστο :

  1. τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης,
  2. τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και για το περιβάλλον και οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τη λήψη της πράσινης ενίσχυσης (πρασίνισμα της ΚΑΠ),
  3. τις γεωργικές πρακτικές που απαιτούνται για τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική κατάσταση και
  4. τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων που μετέχουν στο καθεστώς των μικρών αγροτών, όπως αυτό ορίζεται από τον Κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις.

Προαιρετικά το σύστημα γεωργικών συμβουλών μπορεί να καλύπτει επίσης :

  1. τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη εκμεταλλεύσεων πέραν αυτών που μετέχουν στο καθεστώς μικρών αγροτών και
  2. τις ελάχιστες εθνικές απαιτήσεις σε θέματα γεωργίας και περιβάλλοντος ως προαπαιτούμενο για την ένταξη σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

Η χρήση του συστήματος γεωργικών συμβουλών από την πλευρά των παραγωγών παραμένει προαιρετική.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική με ορίζοντα το 2014 - 2020", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2011

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php