Υποβολή αίτησης χορήγησης κτηνιατρικής άδειας σε επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας - υποδείγματα εγγράφων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κάθε λειτουργούσα επιχείρηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Π.Δ/γμα 28 / 2009 (Α΄ 46), όπως η εκτροφή, διατήρηση ή καλλιέργεια ζώων υδατοκαλλιέργειας, υποχρεούται δια του υπευθύνου της, να υποβάλει αίτηση στη νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, στη γεωγραφική περιοχή της οποίας λειτουργεί μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας ιδιοκτησίας της.

Η αίτηση που υποβάλλεται έχει κωδικό αριθμό Υ - 01 με τις ακόλουθες οδηγίες συμπλήρωσης :

 1. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, υπεύθυνος κλπ.) αναγράφονται όπως στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και στο καταστατικό.
 2. Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει πολλές εκμεταλλεύσεις, συνιστάται ο υπεύθυνος της επιχείρησης να υποδείξει σε κάθε περιοχή εκπρόσωπό του για τις επαφές με την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας, τις παραλαβές των αποφάσεων κλπ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φάκελλο με συμπληρωμένα τα στοιχεία των εντύπων με κωδικούς αριθμούς Υ - 02, Υ - 03 και Υ - 04 ως ακολούθως :

 • Υπόδειγμα Υ - 02. Εντυπο των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ της απόφασης 2008 / 392 / ΕΚ και το μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ/τος 28 / 2009 (Α΄ 46) για κάθε τύπο επιχείρησης και κάθε ξεχωριστή εκμετάλλευση για την οποία ζητείται κτηνιατρική άδεια. Τα υποδείγματα Υ - 02α, Υ - 02β και Υ - 02γ συμπληρώνονται ανάλογα με τον τύπο κάθε εκμετάλλευσης. Για τη συμπλήρωσή τους πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες :
 1. Τα στοιχεία των παραγράφων 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9.3 για τα υποδείγματα Υ - 02α και Υ - 02γ και 9.2 για το υπόδειγμα Υ - 02β συμπληρώνονται όπως προκύπτουν από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 2. Στα σημεία 6, 7 και 11 είναι δυνατό το μαρκάρισμα δύο ή περισσότερων τετραγωνιδίων για μια εκμετάλλευση.
 3. Τα σημεία 9.1 και 9.2 των υποδειγμάτων Υ - 02α και Υ - 02γ καθώς και 9.1 και 9.3 του υποδείγματος Υ - 02β συμπληρώνεται λαμβάνοντας υπόψη το με αριθ. πρωτ. 148642 / 19 - 6 - 2009 έγγραφο.
 4. Τα σημεία 2 και 5 δεν συμπληρώνονται κατά την υποβολή της αίτησης και θα συμπληρωθούν από την υπηρεσία μετά τη χορήγηση της κτηνιατρικής άδειας και του κωδικού αριθμού.
 • Υπόδειγμα Υ - 03. Τεχνική περιγραφή του συστήματος ιχνηλασιμότητας. Η περιγραφή γίνεται σε ελεύθερο κείμενο και περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά :
 1. του συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης των μετακινήσεων ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από και προς κάθε εκμετάλλευση της επιχείρησης (μεταφερόμενα είδη, ποσότητες, προέλευση, παραλήπτες, ημερομηνίες). Συνιστάται επίσης η καταγραφή λοιπών στοιχείων που μπορούν να παρέχουν πληρέστερη εποπτεία της υγείας των ζώων (π.χ. παραλαβές ιχθυοτροφών, παρασκευαστές τους, ημερομηνίες κ.ά.). Ως μετακινήσεις δεν νοούνται μόνο οι αγορές και πωλήσεις ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αλλά και οι μετακινήσεις τις οποίες πραγματοποιεί η εκμετάλλευση προς άλλη εκμετάλλευση της ίδιας επιχείρησης. Επίσης και οι μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της ίδιας εκμετάλλευσης (π.χ. μετακινήσεις από κλωβό σε κλωβό = εσωτερική ιχνηλασιμότητα). Εκτός από την περιγραφή του τρόπου τήρησης της ιχνηλασιμότητας, πρέπει να υπάρχουν και τα σχετικά βιβλία στα οποία αναγράφονται οι ζητούμενες μετακινήσεις. Αυτά μπορεί να είναι και μηχανογραφικά για όσες εκμεταλλεύσεις έχουν τέτοια δυνατότητα. Σχετικά με τη χρήση φαρμάκων, εμβολίων κλπ. θα τηρούνται τα στοιχεία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Το αρχείο θνησιμότητας μπορεί να είναι ένα βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι ημερήσιες απώλειες, το οποίο επίσης μπορεί να τηρείται μηχανογραφικά.
 2. της ιχνηλασιμότητας για κάθε εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια κάθε μεταφοράς (είδος και αριθμός κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς, ημερομηνίες, μεταφερόμενα είδη, ποσότητες, προέλευση, προορισμός, σημεία ανταλλαγής υδάτων, θνησιμότητα κατά τη μεταφορά, άλλες εκμεταλλεύσεις που έχει επισκεφθεί το όχημα μεταφοράς κλπ.), στοιχεία εσωτερικών μετακινήσεων κ.ά. Συνιστάται να υπάρχει σχετικό βιβλίο κατά μεταφορικό μέσο στο οποίο να συμπληρώνονται τα ζητούμενα στοιχεία.

Στο σημείο που αναφέρονται "ανταλλαγές υδάτων" σημειώνονται τα συγκεκριμένα στοιχεία των περιοχών στις οποίες γίνονται απελευθερώσεις υδάτων και αντικατάστασή τους με καθαρό νερό. Τα συστήματα καταγραφής των παραπάνω παραμέτρων περιλαμβάνουν την τήρηση των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης που συνιστάται να είναι μηχανογραφικά κατά επιχείρηση και κατά εκμετάλλευση (π.χ. αρχεία που τηρεί ο ιχθ/κός σταθμός και αρχεία που τηρεί κάθε εκμετάλλευση που παραλαμβάνει ιχθύδια από τον παραπάνω σταθμό).

 • Υπόδειγμα Υ - 04. Τεχνική περιγραφή του συστήματος εφαρμογής ορθής υγιεινής πρακτικής που εφαρμόζει η επιχείρηση. Η περιγραφή γίνεται σε ελεύθερο κείμενο και περιλαμβάνει τους κανόνες που η ίδια η επιχείρηση έχει καθορίσει σε κάθε επίπεδο (π.χ. κανόνες για τον ιχθ / κό σταθμό, κανόνες για κάθε εκμετάλλευση). Η κατάρτιση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής μπορεί να γίνεται με ενιαίο τρόπο, ως κώδικας και να καλύπτει αριθμό εκμεταλλεύσεων με κοινό σύστημα. Πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση ότι η εκμετάλλευση εκπαιδεύει το προσωπικό της να εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες (ενδεικτικά αναφέρονται τα μέτρα για την αποφυγή μολύνσεων, οι απολυμάνσεις που διενεργεί, τα σημεία και η συχνότητά τους κ.ά.).
 • Υπόδειγμα Υ - 05. Τεχνική περιγραφή του συστήματος εποπτείας της υγείας των ζώων υδατοκαλλιέργειας. Η περιγραφή γίνεται σε ελεύθερο κείμενο για κάθε εκμετάλλευση της επιχείρησης. Η κατάρτισή του γίνεται βάσει των κινδύνων για την υγεία των ζώων υδατοκαλλιέργειας και αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο για κάθε εκμετάλλευση τύπο παραγωγής. Η εποπτεία περιλαμβάνει το κάθε πότε διενεργεί ελέγχους για ασθένειες, τι κάνει όταν διαπιστώνει ασθενή ή νεκρά ζώα υδατοκαλλιέργειας, αν διενεργεί δειγματοληψίες, πότε και ποιος τις διενεργεί, ποιος διενεργεί τις εξετάσεις μετά τις δειγματοληψίες και για ποιους παθογόνους παράγοντες, αν αρχειοθετεί και πού τα αποτελέσματα και σε ποιο σε βάθος χρόνου κλπ. Εφόσον η εκμετάλλευση έχει ευαίσθητα είδη σε ασθένειες του παρ. IV τμ. ΙΙ (π.χ. σαλμονιδή, μύδια) πρέπει να αναγραφεί ότι διενεργεί εξετάσεις και γι’ αυτές τις ασθένειες και ποιο εργαστήριο τις διενεργεί. Στόχος είναι η ανίχνευση των πάσης φύσεως παθογόνων αιτίων των ζώων υδατοκαλλιέργειας, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη θνησιμότητα. Στα αίτια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται και φυσικοί, χημικοί, διατροφικοί κ.ά. παράγοντες. Στην περίπτωση διαπίστωσης αυξημένης θνησιμότητας ή ανίχνευσης παθογόνων παραγόντων που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος IV του Π.Δ/τος 28 / 2009 (Α΄ 46), το σύστημα εποπτείας περιλαμβάνει με σαφήνεια την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής. Κατά την υποβολή της αίτησης αρκεί και μόνο η περιγραφή των παραπάνω και δεν απαιτείται να επιδειχθούν τα αποτελέσματα τυχόν ελέγχων και εποπτείας που τυχόν έχει ήδη ασκήσει η εκμετάλλευση. Ωστόσο το μέρος αυτό πρέπει να εξετάζεται κατά τους επίσημους ελέγχους που θα διενεργεί η Δ/νση Κτηνιατρικής και με βάση τη συχνότητα που θα καθορίσει απόφαση του ΥΠΑΑΤ η οποία θα εκδοθεί. Συνεπώς χρειάζεται ενημέρωση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης για τη μελλοντική αυτή υποχρέωσή του.

Στα υποδείγματα Υ - 03, Υ - 04 και Υ - 05 είναι αποδεκτή για εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε μία μόνο επιχείρηση ή και για ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις / εκμεταλλεύσεις η υποβολή κοινών για όλες υποδειγμάτων.

 • Προαιρετικά συστήνεται να υποβάλλονται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (π.χ. τοπογραφικό σχέδιο, χάρτης της περιοχής, σχέδιο των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης, πληροφορίες για τα συστήματα διατροφής, αριθμός και στοιχεία χερσαίων και πλωτών μέσων μεταφοράς ζώων υδατοκαλλιέργειας κ.ά.) τα οποία κρίνονται χρήσιμα από τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τη διευκόλυνση του έργου των τριμελών επιτροπών.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο στοιχείο συγκεκριμένης εκμετάλλευσης δεν έχει προβλεφθεί στα ειδικά στοιχεία και δεν είναι δυνατή η περιγραφή του, αυτό μπορεί να περιγράφεται με ελεύθερο κείμενο από τον υπεύθυνο της επιχείρησης σε συμπληρωματικό συνημμένο έγγραφό του.
 • Στις περιπτώσεις χορήγησης 3μηνης κτηνιατρικής άδειας κατά παρέκκλιση ή παράτασης αυτής για 2ο τρίμηνο, απαιτείται εκ νέου υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων. Τα υποδείγματα των συμπληρωματικών αιτήσεων έχουν κωδικούς αριθμούς Υ - 06, Υ - 07 και Υ - 08.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εγχειρίδιο διαδικασιών χορήγησης κτηνιατρικής άδειας στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ / τος 28 / 2009 (Α' 46), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ / νση Κτηνιατρικής, Αθήνα 2009