Υποβολή και αξιολόγηση αίτησης ένταξης στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν την αξιολόγηση και πιστοποίηση του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, έρχονται σε επαφή με το φορέα πιστοποίησης που επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη της εκμετάλλευσης στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Το έντυπο αίτησης το παραλαμβάνουν από το φορέα πιστοποίησης μαζί με άλλα έντυπα που μπορεί να χρειαστούν όπως εγχειρίδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης, τιμοκατάλογο υπηρεσιών και άλλα. Η γεωργική εκμετάλλευση μαζί με την αίτηση συνυποβάλλει υποχρεωτικά :

  • το εγχειρίδιο του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή,
  • κατάλογο των ισχυουσών διαδικασιών του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, με ένδειξη της κατάστασής τους (έκδοση, ημερομηνία έκδοσης),
  • κατάλογο των παραγωγών που είναι ενταγμένοι στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και των αγροτεμαχίων τους που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο παραγωγού, κωδικό παραγωγού, ΑΦΜ παραγωγού, είδος και ποικιλία καλλιέργειας, κωδικό, αριθμό και έκταση αγροτεμαχίων, νομός όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια, και υποχρεωτικά κωδικό ΟΣΔΕ σε περίπτωση επιδοτούμενων καλλιεργειών.

Η γεωργική εκμετάλλευση μπορεί να συνυποβάλλει και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση κρίνει ως απαραίτητη.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται αφορά μία γεωργική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση επέκτασης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε νέα μέλη – παραγωγούς ή/και σε νέα αγροτεμάχια ή / και σε νέες καλλιέργειες πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση.

Ο φορέας πιστοποίησης εξετάζει τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση και τη συνυποβληθείσα τεκμηρίωση και προβαίνει αν απαιτείται, σε αναζήτηση πρόσθετης πληροφόρησης ή διευκρινίσεων. Οι αιτήσεις επέκτασης σε νέα μέλη (παραγωγούς) ή νέα αγροτεμάχια γίνεται αποδεκτή μόνο εφόσον αυτοί έχουν ενταχθεί στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην αρχή της εκάστοτε καλλιεργητικής περιόδου.

Με την αποδοχή της αίτησης, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του φορέα πιστοποίησης και της προς πιστοποίηση γεωργικής εκμετάλλευσης στην οποία καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πιστοποίησης. Στην υπογραφόμενη μεταξύ τους σύμβαση πιστοποίησης καθορίζονται το ποσό που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις /εκμεταλλεύσεις ως δαπάνη για την πραγματοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης, ο τρόπος και η ημερομηνία καταβολής του προαναφερθέντος ποσού.

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η γεωργική εκμετάλλευση ενημερώνεται γραπτώς για τους λόγους απόρριψής της.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php