Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας σε επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας - υποδείγματα εγγράφων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή :

 • Μετά την παραλαβή και την πρωτοκόλληση της αίτησης και των συνημμένων αυτής, ελέγχει για την αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και του φορέα που την χορήγησε στην επιχείρηση. Στην περίπτωση κατά την οποία στα εν λόγω στοιχεία δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο φορέας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εκμετάλλευσης, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης δεν συνεχίζεται έως ότου ο υπεύθυνος της επιχείρησης συμμορφωθεί. Στην περίπτωση που ο παραπάνω αριθμός αναγράφεται, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή επαληθεύει την ακρίβειά του σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή την Δ/νση Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας.
 • Ζητεί εγγράφως από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ τον ορισμό κτηνιάτρου με εμπειρία στην παθολογία των ιχθύων, προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής. Το αίτημα ορισμού μπορεί να γίνει και για περισσότερες της μιας αιτήσεις, είτε της ίδιας επιχείρησης είτε διαφορετικής, προς εξοικονόμηση χρόνου.
 • Μετά τον ορισμό του τρίτους μέλους της επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, συγκροτεί την αρμόδια τριμελή επιτροπή που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 28 / 2009 (Α΄ 46) και ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης και τα μέλη της επιτροπής για την ημερομηνία συνεδρίασης προς εξέταση της αίτησης και προς διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας. Η ημερομηνία της εξέτασης και της αυτοψίας συνιστάται να καθορίζεται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών της επιτροπής και τον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης και κοινοποιείται από την αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή στη Διεύθυνση Υγείας Ζώων με έγγραφό της με το οποίο ζητεί την έκδοση των εντολών μετακίνησης εκτός έδρας των ορισθέντων με εμπειρία στην παθολογία των ιχθύων κτηνιάτρων της τριμελούς επιτροπής, εφόσον απαιτείται. Ένα υπόδειγμα της απόφασης συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής με κωδικό αριθμό Υ - 20 παρατίθεται σε αυτό το άρθρο.
 • Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται στην έδρα της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, εξετάζει την αίτηση και την πληρότητα των στοιχείων και των συνοδευτικών της εγγράφων και διενεργεί αυτοψία σε κάθε εκμετάλλευση. Ακολούθως καταγράφει τα ευρήματα και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση αξιολόγησης, στα συμπεράσματα της οποίας περιλαμβάνεται η γνωμοδότησή της για :
 1. την έγκριση αδειοδότησης της εκμετάλλευσης ή
 2. την απόρριψη της αίτησης αδειοδότησης της εκμετάλλευσης ή
 3. τη λήψη καθορισμένων διορθωτικών μέτρων συμμόρφωσης.

Η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται σε χρονικό διάστημα τέτοιο, ώστε να μην υπερβαίνονται οι 20 ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης και την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης.

Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση στον αιτούντα με αποδεικτικό παραλαβής. Ένα υπόδειγμα της έκθεσης αξιολόγησης με κωδικό αριθμό Υ - 21 παρατίθεται σε αυτή την ενότητα.

 • Οταν η τριμελής επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την κτηνιατρική αδειοδότηση, χορηγείται στην εκμετάλλευση η αιτηθείσα κτηνιατρική άδεια με απόφαση του προϊσταμένου της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής. Η απόφαση καταχωρείται σε ατομικό αρχείο που τηρεί η νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή με πλήρη στοιχεία για κάθε εκμετάλλευση, ο οποίος ενημερώνεται για κάθε αλλαγή καθώς και με τα αντίγραφα των εκθέσεων των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων που διεξάγονται. Η απόφαση χορήγησης κτηνιατρικής άδειας με μέριμνα της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής α) αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής στον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης και β) κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ με συνημμένο αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης και του υποδείγματος Υ - 02. Ένα υπόδειγμα της απόφασης χορήγησης κτηνιατρικής άδειας με κωδικό αριθμό Υ - 22 παρατίθεται σε αυτό το άρθρο.
 • Οταν η τριμελής επιτροπή γνωμοδοτεί για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας υπό όρους, στην έκθεση αξιολόγησης καθορίζονται τα τυχόν ληπτέα διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας της εκμετάλλευσης για 3 μήνες, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωσή της με τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Ένα υπόδειγμα της απόφασης χορήγησης 3μηνης κτηνιατρικής άδειας έχει κωδικό αριθμό Υ - 23. Ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή την ολοκλήρωση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων και με 2η αίτησή του (υπόδειγμα με κωδικό αριθμό Υ - 06) ζητεί εκ νέου εξέταση και 2η αυτοψία στην εκμετάλλευση. Εφόσον η τριμελής επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Αν ο χρόνος των 3 μηνών δεν επαρκέσει προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με τα διορθωτικά μέτρα, μετά από 3η αίτηση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης (υπόδειγμα με κωδικό αριθμό Υ - 07), στην οποία δηλώνεται η αιτία μη συμμόρφωσης, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας της εκμετάλλευσης για επιπλέον χρόνο μέχρι 3 μηνών με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής. Ενα υπόδειγμα της απόφασης χορήγησης 3μηνης περαιτέρω παράτασης της κτηνιατρικής άδειας με κωδικό αριθμό Υ - 24 παρατίθεται εδώ. Ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή την ολοκλήρωση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων και με 4η αίτησή του (υπόδειγμα με κωδικό αριθμό Υ - 08) ζητεί εκ νέου εξέταση και αυτοψία στην εκμετάλλευση. Εφόσον η τριμελής επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εφόσον γνωμοδοτήσει αρνητικά, τότε με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής απαγορεύεται η λειτουργία της εκμετάλλευσης και η διάθεση στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας από αυτήν. Ένα υπόδειγμα της απόφασης απαγόρευσης λειτουργίας και διάθεσης στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας μετά από αρνητική γνωμοδότηση με κωδικό αριθμό Υ - 25 παρατίθεται σε αυτή την ενότητα.
 • Όταν η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή διαπιστώνει ότι μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας παράτασης των 6 μηνών δεν έχει κατατεθεί αίτηση εξέτασης για τη διαπίστωση συμμόρφωσης, με απόφασή της απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από αυτήν. Ένα υπόδειγμα της απόφασης αυτής με κωδικό αριθμό Υ-26 παρατίθεται εδώ.
 • Όταν η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή διαπιστώνει ότι έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα και δεν έχει κατατεθεί αίτηση χορήγησης κτηνιατρικής άδειας, παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, εκδίδει την απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας με κωδικό αριθμό Υ - 26.
 • Όταν η τριμελής επιτροπή κρίνει ότι η δραστηριότητα της προς αδειοδότηση εκμετάλλευσης αναμένεται να οδηγήσει σε απαράδεκτο κίνδυνο διάδοσης ασθενειών σε άλλες εκμεταλλεύσεις κλπ., τότε γνωμοδοτεί αρνητικά και η αρνητική γνωμοδότησή της με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής κοινοποιείται στον υπεύθυνο της εκμετάλλευσης με αποδεικτικό παραλαβής και παρέχεται χρονικό διάστημα 10 ημερών για την έκθεση των απόψεών του. Πριν ληφθεί απόφαση για απόρριψη της αίτησης, η τριμελής επιτροπή εξετάζει μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, στα οποία περιλαμβάνεται η πιθανή εναλλακτική χωροθέτηση της εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής παρέχεται χρονικό διάστημα 3 μηνών και εφόσον η λήψη των μέτρων καθυστερήσει περισσότερο, με απόφασή της αναστέλλεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της εκμετάλλευσης. Υποδείγματα των αποφάσεων αυτών με κωδικούς αριθμούς Υ - 27, Υ - 28 και Υ - 29 παρατίθενται σε αυτή την παράγραφο.
 • Στην περίπτωση μεταβολών των στοιχείων του υπευθύνου ή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κλπ., ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης γνωστοποιεί εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών αφότου επέλθουν, τα νέα στοιχεία στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η οποία προβαίνει σε αυτοψία της εκμετάλλευσης και εφόσον διαπιστώσει την απουσία άλλων μεταβολών, με απόφαση του προϊσταμένου της τροποποιεί την κτηνιατρική άδεια με τα νέα στοιχεία, ενημερώνει το φάκελλο της εκμετάλλευσης και αποστέλλει αντίγραφο της τροποποίησης της κτηνιατρικής άδειας στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εγχειρίδιο διαδικασιών χορήγησης κτηνιατρικής άδειας στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ / τος 28 / 2009 (Α' 46), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ / νση Κτηνιατρικής, Αθήνα 2009