Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης φακέλου καταχώρησης ονομασίας ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 09:43, 27 Σεπτεμβρίου 2016 υπό τον K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η αιτούσα ομάδα πρέπει να να καταθέσει το φάκελο του αιτήματος καταχώρησης στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ) Αχαρνών 29, Αθήνα ΤΚ 10439.

Ως ομάδα νοείται, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, κάθε οργάνωση παραγωγών ή μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο . Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

  • δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1898/2006 στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ένα μεμωνομένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι ομάδα και πιο συγκεκρμένα μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα, όταν αποδεικνύεται ότι πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. ο ενδιαφερόμενος είναι ο μόνος παραγωγός στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση
  2. η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που διαφέρουν σημαντικά από αυτά των γειτονικών περιοχών ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν από αυτά των προϊόντων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές

Ο φάκελος αξιολογείται ως προς την πληρότητα και ποιότητα των υποβληθέντων στοιχείων από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ σε πρώτο στάδιο και δημοσιοποιείται το σχετικό αίτημα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις αναφορικά με αυτό. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν τέτοιες, το αίτημα είτε γίνεται αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο είτε απορρίπτεται, αν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κριθούν βάσιμες. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συνέχεια ο φάκελος με το αίτημα που έγινε αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο διαβιβάζεται στην ευρωπαϊκή επιτροπή για την αξιολόγησή του σε δεύτερο στάδιο. Μετά τη θετική αξιολόγησή του, δμοσιοποιείται σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να δοθεί το διικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τυχόν θιγόμενους που διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. Μετά την εξέταση ενστάσεων που ενδεχομένως υποβληθούν και στην περίπτωση που αυτές κριθούν αβάσιμες, η επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτημα και η ονομασία καταχωρείται στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται σχετικά το κράτος μέλος για την μη αποδοχή του αιτήματοςκαι στη συνέχεια ανακαλείται η εκδοθείσα στο πρώτο στάδιο σχετική Υπουργική Απόφαση.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού για την καταχώρηση της σχετική ονομασίας στο παραπάνω μητρώο επιτρέπεται η παραγωγή και κυκλοφορία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με την καταχωρημένη ονομασία.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php