Προδιαγραφές προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι προδιαγραφές του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου για την ονομασία του οποίου έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρησης ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  • Όνομα γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου

Αναγράφεται η προτεινόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σε ελληνικούς και μετεγγραμένο με λατινικούς χαρακτήρες.

  • Περιγραφή

Αυτή περιλαμβάνει τους φυσικούς παράγοντες του προϊόντος (σχήμα, χρώμα, βάρος κλπ), χημικούς (περιεκτικότητα σε υγρασία, λίπος κλπ), βιολογικούς (φυλή ζώων, ποικιλία φυτών κλπ), οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, γεύση, άρωμα κλπ). Η περιγραφή σκοπεύει στο να αποδειχθεί η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του προϊόντος και να φανούν τα σημεία διαφοροποίησής του σε σχέση με τα υπόλοιπα ομοειδή προϊόντα καθώς και αναδειχθεί ο τρόπος παρουσίασής του.

  • Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Αυτή πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια, χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς χωριών ή επαρχιών. Περιλαμβάνει την πραγματική ζώνη παραγωγής του προϊόντος και οφείλει να έχει μια σχετική ομοιομορφία στις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

  • Απόδειξη προέλευσης

Πρόκειται για την ιχνηλασιμότητα του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου. Πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος ο προμηθευτής των πρώτων υλών, οι ποσότητες και οι αγοραστές του προϊόντος καθώς και η σχέση μεταξύ εισροών και εκροών.

  • Μέθοδος παραγωγής

Αυτή πρέπει να περιγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε γενικώς να μην υπάρχουν τεχνητοί αποκλεισμοί εντός της οριοθετημένης ζώνης και να δίνεται έμφαση στις αυθεντικές, παραδοσιακές και τοπικές μεθόδους.

Επιπλέον πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος.Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται οι πολύ δεσμευτικές προδιαγραφές διότι μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην εμπορία του συγκεκριμένου προϊόντος. Στην περίπτωση που η αιτούσα ομάδα απαιτεί η συσκευασία να γίνεται μόνο εντός της οριοθετημένης ζώνης, πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή αυτή. Η αιτιολόγηση μπορεί να στηρίζεται τόσο στον έλεγχο, την ιχνηλασιμότητα και την εξασφάλιση της αυθεντικότητας του προϊόντος, όσο και στο σκεπτικό ότι το τελικό προϊόν είναι απόλυτα ευαίσθητο και η μεταφορά του εκτός ζώνης είναι δυνατό να αλλοιώσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του.

Θα μπορούσε ενδεχομένως να ζητηθεί από την αιτούσα ομάδα η συσκευασία ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου να γίνεται αποκλειστικά εντός της οριοθετημένης ζώνης, μόνον προβάλλοντας λόγους ποιότητας, αυτοελέγχου, ειδικής τεχνογνωσίας, ελεγκτικού μηχανισμού κλπ. Γενικά η ευρωπαϊκή επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σοβαρότητα στη συγκεκριμένη προϋπόθεση και απαιτεί για την συγκεκριμένη επιλογή της αιτούσας ομάδας πολύ ισχυρή τεκμηρίωση, προκειμένου να μην αποκλείονται τυχόν ανταγωνιστές, σεβόμενη τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

  • Δεσμός

Η αιτούσα ομάδα πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο φάκελο του αιτήματος, για τον τρόπο που η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, επηρεάζει και διαμορφώνει ουσιαστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.

Πρέπει να περιγράφονται επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδαφοκλιματικού περιβάλλοντος και οι τοπικές συνθήκες παραγωγής. Επιπλέον πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία για τους ανθρώπινους παράγοντες που διαμορώνουν σε συνδυασμό με τα παραπάνω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

Επίσης, πρέπει να αναλύονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που καθορίζουν την ποιότητα και τη φήμη του προϊόντος, που οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά ή που μπορούν να αποδοθούν στην οριοθετημένη ζώνη παραγωγής.

Αναφορικά με τα ΠΓΕ, πρέπει να δηλώνεται σαφώς αν η αίτηση καταχώρησης μιας γεωγραφικής ένδειξης βασίζεται αποκλειστικά στην ειδική ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αποδίδονται στην οριοθετημένη ζώνη παραγωγής.

Πέρα από τα παραπάνω ο φάκελος πρέπει να περιέχει ιστορικά στοιχεία και βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με το προϊόν.Τα δεδομένα αυτά που αναφέρονται στο παρελθόν, μπορεί να προέρχονται από λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, εικόνες, αγγεία, ζωγραφιές κα. Πηγή πληροφοριών μπορεί να αποτελέσουν ακόμη και δημοτικά τραγούδια, αναφορές περιηγητών, τιμολόγια, προικοσύμφωνα κα. Οι αναφορές αυτες θα πρέπει να αφορούν στο συγκεκριμένο όνομα για το οποίο αιτείται η καταχώρησή του στο κοινοτικό μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ και όχι γενική αναφορά στην παραγωγή ομοειδών προϊόντων.

  • Φορείς ελέγχου

Στην αίτηση καταχώρησης αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών ελέγχου, στο σύστημα ελέγχου των οποίων θα πρέπει να είναι ενταγμένοι οι ενδιαφερόμενοι να παράγουν το προϊόν. Στη χώρα μας φορέας ελέγχου είναι ο ΟΠΕΓΕΠ σε κλιμάκια ελέγχου του οποίου συμμετέχουν και αρμόδιοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

  • Επισήμανση

Εδώ αναφέρονται τυχόν ειδικοί κανόνες επισήμανσης πέραν αυτών που προβλέπονται στην κοινοτική και την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ.

  • Ειδικές διατάξεις κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας

Αναφέρονται εφόσον υπάρχουν οι ειδικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν για την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία του συγκεκριμένου προϊόντος.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php