Προϊόντα προστατευόμενου καθεστώτος (ορισμοί)

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ

Τα προϊόντα "Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης" (ΠΟΠ) και "Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης" (ΠΓΕ) διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 1151/12 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Επισημαίνεται ότι για κάθε προϊόν, εκτός της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για το σύνολο των ΠΟΠ/ΠΓΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές που περιγράφονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία καταχώρησης του προϊόντος ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Ως Ονομασία Προέλευσης νοείται το όνομα μιας περιοχής ,ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας,το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμουπου κατάγεται από αυτή την περιοχή,το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον,που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίουη παραγωγή ,η μεταποίηση,και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Ως Γεωγραφική Ένδειξη νοείται το όνομα μιας περιοχής ,ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας,το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτή την περιοχή,το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα,του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα ,η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη περιοχή.

Να σημειωθεί ότι οι αντίστοιχες ονομασίες στα κρασιά γίνονται:

Εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ)

"Εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν" είναι το παραδοσιακό γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο του οποίου η ιδιοτυπία αναγνωρίζεται από την Κοινότητα μέσω της καταχώρησής του δυνάμει του Καν (ΕΚ) 509/2006.

Ιδιοτυπία:το χαρακτηριστικό ή το σύνολο των χαρακτηριστικών βάσει των οποίων ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας.

Παραδοσιακό:αυτό το οποίο αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε στην Κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει μετάδοση μεταξύ των γενεών.Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι εκείνη η οποία αποδίδεται σε μια ανθρώπινη γενιά,δηλαδή τουλάχιστον 25 χρόνια.

Σχετικές σελίδες

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php