Νομοθεσία προϊόντων προστατευόμενου καθεστώτος

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η νομοθεσία που ισχύει για τα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ παρατίθεται πιο κάτω:

Κοινοτική νομοθεσία προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ

  • Καν. (ΕΕ) 1898/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 510/06 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.
  • Καν. (ΕΕ) 628/2008 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006.
  • Καν. (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
  • Καν (ΕΕ) 509/2006 για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως "εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα".

Εθνική νομοθεσία προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ

  • ΚΥΑ 261611/2007. Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 "για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων» και του Καν.(ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ’ αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων".
  • ΚΥΑ 290398/2008. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης "περί καθορισμού συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20.3.2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων» και του καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23.12.2006 «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’ αριθμ.510/2006 κανονισμού για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων".
  • ΚΥΑ 318764/08. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26390/10.6.2008 (Φ.Ε.Κ.1114/τ.Β΄/13.6.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33022/25.7.2007 (Φ.Ε.Κ.1292/Β΄/25.7.2007)" κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης "Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3299/2004"

Νομοθεσία για οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ

  • Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος" ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου (ΦΕΚ1985/08.11.1999)
  • Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης (1985/Β'/8.11.1999) περί γενικών κανόνων χρήσης του όρου "Τοπικός Οίνος" ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου (ΦΕΚ1723/29.08.2007)

Σχετικές σελίδες

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php