Ειδκοί κίνδυνοι κατά τη σφαγή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πιο κάτω αναγράφονται κάποιοι ειδικοί κίνδυνοι για τους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή :

Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

Οι επίσημοι έλεγχοι που διεξάγονται όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999 / 2001 και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας.

Κυστικέρκωση

  • Οι διαδικασίες ελέγχου μετά τη σφαγή αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την εξέταση για κυστικέρκωση στα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων και στους χοίρους. Επιπλέον, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ειδικές ορολογικές δοκιμές. Στην περίπτωση βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων, η τομή των μασητήρων κατά την επιθεώρηση μετά τη σφαγή δεν είναι υποχρεωτική όταν έχει γίνει ειδική ορολογική δοκιμή. Το ίδιο ισχύει όταν τα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των έξι εβδομάδων έχουν εκτραφεί σε εκμετάλλευση με επίσημη πιστοποίηση για την απουσία κυστικέρκωσης.
  • Το κρέας που έχει μολυνθεί από κυστίκερκο πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει γενική μόλυνση του ζώου από κυστίκερκο, τα μέρη που δεν έχουν μολυνθεί είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο αφού υποβληθούν σε ψυκτική επεξεργασία.

Τριχινίαση

  • Τα σφάγια χοίρων (κατοικιδίων, εκτρεφόμενων και άγριων αγριόχοιρων) και άλλων ειδών που είναι δυνατό να προσβληθούν από τριχινίαση πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση για τριχινίαση σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία, εκτός αν η νομοθεσία ορίζει αλλιώς.
  • Το κρέας από ζώα που έχουν μολυνθεί από τριχίνες πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Φυματίωση

  • Όταν τα ζώα έχουν παρουσιάσει θετική ή αμφίβολη αντίδραση στη φυματίνη ή όταν υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης, πρέπει να σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα, αφού ληφθούν προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των άλλων σφαγίων της γραμμής σφαγής και του προσωπικού που παρευρίσκεται στο σφαγείο.
  • Όλο το κρέας των ζώων στα οποία ο έλεγχος μετά τη σφαγή αποκάλυψε φυματιώδεις αλλοιώσεις σε ορισμένα όργανα ή περιοχές του σφαγίου πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, όταν έχει διαπιστωθεί φυματιώδης αλλοίωση στα λεμφογάγγλια ενός μόνο οργάνου ή μέρος του σφαγίου μπορούν να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο μόνο το πληγέν όργανο ή το μέρος του σφαγίου και τα συναφή λεμφογάγγλια.

Βρουκέλωση

  • Όταν τα ζώα έχουν παρουσιάσει θετική ή αμφίβολη αντίδραση σε εξέταση για βρουκέλωση ή όταν υπάρχουν υπόνοιες μόλυνσης, πρέπει να σφάζονται χωριστά από τα άλλα ζώα, αφού ληφθούν προφυλάξεις ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των άλλων σφαγίων της γραμμής σφαγής και του προσωπικού που παρευρίσκεται στο σφαγείο.
  • Το κρέας ζώων στα οποία η επιθεώρηση μετά τη σφαγή αποκάλυψε αλλοιώσεις που δηλώνουν οξεία μόλυνση από βρουκέλωση πρέπει να χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Στην περίπτωση ζώων που παρουσίασαν θετική ή αμφίβολη αντίδραση σε εξέταση για βρουκέλωση, οι μαστοί, η ουρογεννητική οδός και το αίμα πρέπει να χαρακτηρίζονται ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ακόμη κι αν δε διαπιστώνεται καμιά τέτοιου είδους αλλοίωση.

Σημείωση : Όταν υπάρχει απόρριψη ολόκληρου σφαγίου, των εντοσθίων και του αίματος ή μέρος αυτών ακολουθείται η νομοθεσία περί ζωικών υποπροϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) 1069 / 2009).

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Εγχειρίδιο για τον επίσημο έλεγχο στα σφαγεία οπληφόρων (μηρυκαστικά - χοίροι) - καθήκοντα ελέγχου", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής