Ζώνες διαχείρισης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η βάση ενός συστήματος Ευφυούς Γεωργίας είναι η διαμόρφωση στον αγρό ζωνών διαχείρισης που έχουν στόχο την εφαρμογή των εισροών με μεταβλητές δόσεις. Ζώνη διαχείρισης είναι ένα επιμέρους τμήμα του αγρού που έχει κοινά χαρακτηριστικά και όπου η διαχείριση μπορεί να είναι ενιαία. Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι ζώνες διαχείρισης είναι:

α) Σταθερότητα στο χρόνο.

β) Ευκολία στην οριοθέτηση.

γ) Συσχέτιση με την παραγωγή.

δ) Χαμηλό κόστος δημιουργίας.


Η δημιουργία των ζωνών διαχείρισης γίνεται αξιολογώντας όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τον αγρό όπως είναι:

α) Φυσικές ιδιότητες του εδάφους.

β) Δυνατότητες διαχείρισης του παραγωγού.

γ) Πιθανό κέρδος του παραγωγού.


Ο αριθμός των ζωνών διαχείρισης εξαρτάται από:

α) Το μέγεθος του αγρού.

β) Την παραλλακτικότητα του αγρού.


Σχετικά με το μέγεθος των ζωνών διαχείρισης, το ελάχιστο μέγεθος καθορίζεται από την δυνατότητα του παραγωγού να διαφοροποιήσει τις εισροές σε έναν αγρό. Αυτό είναι συνάρτηση του μεγέθους του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί. Το μέγιστο μέγεθος των ζωνών διαχείρισης καθορίζεται από τα περιθώρια του αγρού. Για τη δημιουργία των ζωνών διαχείρισης χρησιμοποιούνται διάφορες πληροφορίες όπως φαίνεται παρακάτω:

α) Αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες του αγρού χωρίς βλάστηση.

β) Περίγραμμα του αγρού.

γ) Τοπογραφικοί χάρτες.

δ) Εδαφικοί χάρτες.

ε) Χάρτες παραγωγής.

στ) Αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες του αγρού με βλάστηση.

ζ) Δείκτες βλάστησης.

η) Δεδομένα από εδαφολογικές αναλύσεις.

θ) Ελάχιστο μέγεθος ζώνης.

ι) Ανωμαλίες του αγρού.

κ) Προσβολές από έντομα.

λ) Περιοχές στράγγισης.


Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στοιχεία της ιστορίας του αγρού όπως:

α) Θέσεις παλαιών δρόμων κτισμάτων.

β) Χάρτες που δείχνουν τη διέλευση των οχημάτων στο παρελθόν.

γ) Λίπανση προηγούμενων ετών.

δ) Καλλιέργειες των προηγούμενων ετών.

ε) Κάλυψη άρδευσης.

στ) Περιοχές του αγρού που συγκρατούν μεγάλη υγρασία.

ζ) Περιοχές του αγρού που έχουν υποστεί διάβρωση.


Οι γνώσεις που χρειάζονται για τη δημιουργία ζωνών διαχείρισης είναι:

α) Αγρονομικές.

β) Διαχείριση και οικονομικά.

γ) Ιστορία του αγρού.

δ) Δυνατότητες και περιορισμοί που προκύπτουν από την χρήση του εξοπλισμού.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Γεωργία Ακριβείας,των Σπύρου Φουντά και Θεοφάνη Γέμτο, σελ 26-28, 2015