Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 για φυτική παραγωγή

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 14:30, 13 Δεκεμβρίου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Home < Μέτρα ειδικής στήριξης στο πλαίσιο του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73 < 2009 για φυτική παραγωγή

Μέτρο 1 − Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), που τηρούν τους αναγκαίους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 510/2006 του Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής για την παραγωγή προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις κάτωθι πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις:

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 (συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων) ή/και της δράσης 1.1 (Βιολογική Γεωργία) του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.
Μέτρο 2 − Βελτίωση της ποιότητας σκληρού σίτου

Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το εθνικό καθετώς ποιότητας του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης Agro 2.1. και 2.2. και χρησιμοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα σπόρων σποράς για το σκληρό σίτοτα 10 κιλά ανά στρέμμα για τα έτη 2011 και 2012. Οι παραγωγοί σκληρού σιταριού, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης χορήγησης της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, μαζί με την αίτηση για την ενίσχυση, επίσημο αντίγραφο του τιμολογίου της συναλλαγής (πρωτότυπο) και τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης, που αντιστοιχούν στη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να της προσκομισθεί και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου. Σε περίπτωση απώλειας ή άλλης επίσημης χρήσης του πρωτότυπου τιμολογίου, ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο αυτού, από το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 2.2. του μέτρου 132 (συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.

Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου ανέρχεται στα 90€ ανά εκτάριο(1 εκτάριο=10 στρέμματα).
Μέτρο 6 – Χορήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης του άρθρου 68 σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με Προγράμματα Ανάπτυξης

Δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι οι γεωργοί όλων των τομέων παραγωγής όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος για την περίοδο 2007 − 2013, και οι οποίοι δεν διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης για το σύνολο της επιλέξιμης γης τους. Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχέςτης χώρας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 102 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου, και
  2. κατέχουν μεγαλύτερη επιλέξιμη γη από το σύνολοτων δικαιωμάτων που ήδη διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη κατανομή δικαιωμάτων μέσω Άρθρου 68 βλέπε [ Gaia learning] παρ. 1.2.18.1.Α σελ. 25.