Μέτρο 132 "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η λογική της παρέμβασης είναι ότι οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συμμετάσχουν σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα που αφορούν την ποιότητα. Επειδή η συμμετοχή στα συστήματα αυτά επιφέρει κατά κανόνα πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις που δεν αντισταθμίζονται από την αγορά, θεωρείται απαραίτητη, τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η οικονομική στήριξη των γεωργών.

Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη μεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων με στόχους:

  • Την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • Την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά.

Πεδίο εφαρμογής και δράσεις

Η στήριξη παρέχεται σε γεωργούς οι οποίοι συμμετέχουν οικειοθελώς σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Κατάλογος των εθνικών και κοινοτικών καθεστώτων ποιότητας που είναι επιλέξιμα για στήριξη περιλαμβανομένου του καταλόγου των προϊόντων για τα οποία μπορεί χορηγηθεί στήριξη

Κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας

Εθνικά καθεστώτα ποιότητας

Ποσό στήριξης ανά είδος επιλέξιμου συστήματος

Α.Στήριξη στους γεωργούς που συμμετέχουν στην βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 834/2007.

Φυτική παραγωγή

  • Δενδρώδη, αμπέλι μέχρι 1700 € ετησίως ανά εκμετάλλευση
  • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας μέχρι 1500 € ετησίως ανά εκμετάλλευση

Ζωική παραγωγή

  • Μέχρι 1800 € ετησίως ανά εκμετάλλευση


B.Στήριξη στους γεωργούς που συμμετέχουν στα εθνικά προγράμματα ποιότητας.

Όλες οι καλλιέργειες μέχρι 1400 € ετησίως ανά εκμετάλλευση
Μέχρι 3000 € ετησίως ανά εκμετάλλευση.


Η στήριξη παρέχεται στους δικαιούχους για πέντε έτη.

Αιτιολόγηση σταθερού κόστους

Η ετήσια ενίσχυση στο κοινοτικό καθεστώς ποιότητας της βιολογικής παραγωγής και στα εθνικά προγράμματα ποιότητας υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα σταθερά κόστη:

  • Τις δαπάνες που συνεπάγεται η ένταξη στο καθεστώς ποιότητας
  • Την ετήσια εισφορά συμμετοχής
  • Τις δαπάνες ελέγχου που συνδέονται με την τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται σε κάθε καθεστώς ποιότητας.

Αποφυγή διπλής επιδότησης

Γεωργοί που έχουν ενταχθεί στα μέτρα 214 /δράση 1.1 (Βιολογική Γεωργία) και 214 /δράση 1.2 (Βιολογική Κτηνοτροφία) του άξονα 2 δύναται να ενταχθούν στο παρόν μέτρο υπό τον όρο ότι από τις ενισχύσεις των ανωτέρω μέτρων θα αφαιρούνται τα σταθερά κόστη που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης του παρόντος μέτρου.

Σχετικές σελίδες