Νομικό πλαίσιο αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

  • Νόμος 4056/2012 Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις & άλλες διατάξεις
  • ΠΔ 224-1998 Προεδρικό Διάταγμα για άδεια λειτουργίας εκκολαπτηρίων
  • Καν. 853/2004 Υγιεινη Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης
  • ΚΥΑ 281273/27-08-2004 Καθορισμός προϋποθέσεων για την κατασκευή γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας με δωρεάν έκδοση έγκρισης κατασκευής βάσει προεγκεκριμένων μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1396Β/13-09-2004
  • ΚΥΑ 5888/03-02-2004 Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων .

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Νόμος 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

ΥΑ 1958/2012 Κατηγοριοποίηση Πτηνοτροφικών/Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων-Παράρτημα VII Ομάδα 7η

ΥΑ 167563 / 13 (ΦΕΚ 964 / Β / 13) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης