Οδηγίες για τις εγκρίσεις γεωργικών φαρμάκων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι οδηγίες για τις εγκρίσεις γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία είναι:

  • Τροποποίηση της απόφασης 124830/12.12.2007 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οριστικών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2979Β/08/11/2012).
  • Υ.Α. αριθ.10608/105667/12.10.2012. Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi (ΦΕΚ 2959Β/05/11/2012).
  • Τροποποίηση της απόφασης 124831/12.12.2007 σχετικά με την χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009 (ΦΕΚ 2985Β/08/11/2012).
  • Καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
  • ΚΥΑ 915//92269/07.09.12. Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών ΦΕΚ 2535Β/17-09-2012.
  • Εγκύκλιος 5405/57924-17-05-2012. Κριτήρια για τον προσδιορισμό των μελετών/πληροφοριών/δεδομένων που υπόκεινται στις διατάξεις περί προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Καν.αριθμ. (ΕΚ) 1107/2009

Σύνδεσμοι