Προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ΚΑΠ 2014-2020

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 09:23, 27 Σεπτεμβρίου 2016 υπό τον K kaponi (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Χαρακτηριστικά αγροτικής ανάπτυξης μέσω της νέας ΚΑΠ 2014-2020

 • Μειωμένος αριθμός μέτρων (ομαδοποίηση με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων) για την απλοποίηση της χρηματοδοτικής διαχείρισης και τη δυνατότητα υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων.
 • Ευελιξία στην επιλογή των μέτρων μέσα σε κάθε προτεραιότητα για να αξιοποιηθούν πλήρως οι επιπτώσεις συνέργειάς τους προς τους καθορισμένους στόχους (Κατάργηση Αξόνων).
 • Κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης προγραμματίζεται ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη μιας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.
 • Νέα Μέτρα για κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου: Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών – Ταμεία αλληλοβοήθειας – Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος), Εργαλεία εκκίνησης LEADER, μέτρα για Συνεργασία.
 • Θεματικά υποπρογράμματα (Νέοι γεωργοί/Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις/Ορεινές περιοχές/Βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού)

Προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ΚΑΠ 2014-2020

Τα προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ενόψει της νέας ΚΑΠ 2014-2020 είναι:

 • 1η προτεραιότητα - καινοτομία
 1. Δράσεις μεταφοράς γνώσεων (μέτρο 111)
 2. Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (μέτρα 121, 123, 125, 216, 227)
 3. Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων (μέτρο 123)
 4. Συνεργασία μέτρο 124-νέο)
 • 2η και 3η προτεραιότητα-ανταγωνιστικότητα
 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (μέτρα 114, 115)
 2. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (μέτρο 132)
 3. Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (μέτρα 121, 123, 125, 216, 227)
 4. Αποκατάσταση γεωργικού παραγωγικού δυναμικού (μέτρο 126)
 5. Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (μέτρα 112, 311, 312)
 6. Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στα δάση (μέτρο 226)
 7. Σύσταση ομάδων παραγωγών (νέο)
 8. Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (μέτρα 211, 212)
 9. Καλή διαβίωση των ζώων (μέτρο 215)
 10. Συνεργασία (μέτρο 124-νέο)
 • 4η και 5η προτεραιότητα - περιβάλλον
 1. Δάσωση & δημιουργία δασικών εκτάσεων (μέτρα 221, 223)
 2. Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων (μέτρο 222)
 3. Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων (μέτρα 227, 122)
 4. Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα (μέτρο 214)
 5. Βιολογική γεωργία (μέτρο 214 / Δράση 1.1)
 6. Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (μέτρα 213, 224)
 7. Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών (μέτρο 225)
 • 6η προτεραιότητα-τοπική αυτοδιοίκηση
 1. Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (μέτρα 321, 322, 323)
 2. LEADER – Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης - σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER (νέο)
  px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php