Ομάδες παραγωγών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ορισμός ομάδας παραγωγών

Ως ομάδα παραγωγών (ΟΠ) θεωρείται κάθε εθελοντική συνένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και:

 • οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα,
 • αναλαμβάνει την προμήθεια εισροών και εφοδίων,
 • παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και διάθεσης αγροτικών προϊόντων και
 • αναλαμβάνει την εμπορία των προϊόντων αυτών.


Προϋποθέσεις - διαδικασίες - δικαιολογητικά δημιουργίας ομάδας παραγωγών

 1. Οι παραγωγοί συγκεκριμένων όμοιων ή ομοειδών αγροτικών προϊόντων μπορούν να συγκροτούν ΟΠ, οι οποίες οφείλουν να καταχωρίζονται στο Μητρώο, αναλόγως προς τα ισχύοντα και για τους Α.Σ. Η εγγραφή στο Μητρώοσυνεπάγεται την αναγνώριση μιας ΟΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Οι ΟΠ μπορούν για τις δραστηριότητές τους να αποκτούν αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
 1. Οι ΟΠ, οι οποίες αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:
  • Τον αριθμό των παραγωγών συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων της οικείας – κατά το καταστατικό τους - περιφέρειας, οι οποίοι είναι μέλη τους.
  • Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στο επίπεδο της οικείας περιφέρειας.
  • Την έκταση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών, καθώς και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τους.
  • Τον κύκλο και το ύψος των σχετικών με το αντικείμενό τους συναλλαγών.
  • Το μερίδιο της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 2. Η αναγνώριση, η πρώτη εγγραφή και η διαγραφή των ΟΠ από το Μητρώο λαμβάνουν χώρα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική αίτησή τους. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ΟΠ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής, των δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των δηλώσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο.
 3. Οι ΟΠ που για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου διαγράφονται αμέσως από το Μητρώο.
 4. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα και σχέδιο δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου.
 5. ΟΠ, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν ήδη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω προγραμμάτων.