Έκδοση άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για την έκδοση άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους απαιτούνται :

 1. Να είναι φυσικό πρόσωπο (άνδρας ή γυναίκα) ηλικίας 20 – 65 ετών που κατοικεί στην Ελλάδα και έχει Κοινοτική Ιθαγένεια.
 2. Να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στον τομέα, να είναι, δηλαδή, κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας.
 3. Να είναι εγγεγραμμένος στον Αλιευτικό Σύλλογο της περιοχής του.
 4. Να είναι εγγεγραμμένος στον ΟΓΑ ή να έχει υποβάλλει αίτηση έγγραφής στον ΟΓΑ.
 5. Να έχει δηλώσει την έναρξη της νέας απασχόλησης στην Δ.Ο.Υ ή να την υποβάλει με την απόκτηση του σκάφους.

Για την χορήγηση της έγκρισης κατά την αγορά ή μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στην Δ/νση Αλιείας σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Ατομική άδεια επαγγελματικής αλιείας
 3. Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου
 4. Βεβαίωση του ΟΓΑ ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ή ότι έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής (με την υποχρέωση πριν από την επόμενη ανανέωση της άδειας να προσκομίσει την βεβαίωση του ΟΓΑ αλλιώς θα ανακληθεί η άδεια).
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ
 6. Βεβαίωση εφορίας ότι έχει δηλώσει την έναρξη του νέου επαγγέλματος (επειδή η έναρξη επαγγέλματος από την εφορία γίνεται μετά την έγκριση της Υπηρεσίας αλιείας, η βεβαίωση μπορεί να υποβληθεί μετά την μεταβίβαση του σκάφους. Σ' αυτή την περίπτωση αναγράφεται στην έγκριση η υποχρέωση του αλιέα να προσκομίσει την βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. πριν την επόμενη ανανέωση της άδειας αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση αυτή θα ανακληθεί).
 7. Τα σχετικά έγγραφα του σκάφους ( άδεια αλιείας, πιστοποιητικό καταμέτρησης, έγγραφο εθνικότητας όπου υπάρχει)

Τα παραπάνω πρέπει να συντρέχουν ακόμη και αν ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να έχει μέρος της κυριότητας του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

Η ισχύς της άδειας αλιευτικού σκάφους είναι διετής, αρχίζει από την έκδοσή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους ισχύος της. Ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο) πριν την λήξη της.

Εκπρόθεσμη ανανέωση της άδειας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από έγκριση της Δ/νσης Αλιείας.

Σχετικές σελίδες