Έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για την έκδοση επαγγελματικής άδειας αλιείας απαιτούνται :

 1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας
 2. Έντυπο επαγγελματικής ατομικής άδειας αλιείας από το ΝΑΤ
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 / 86, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος: δεν εξασκεί κανένα άλλο επάγγελμα εκτός του ψαρά, δεν έχει άλλο πόρο εκτός από την αλιεία και υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για πρώτη φορά.
 4. Δύο φωτογραφίες.
 5. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (03) EURO.
 6. Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ τριών (03) EURO.
 7. Γραπτή συναίνεση Α/Κ – Αγροτικού Συλλόγου.
 8. Βεβαίωση αποδοχών από το ταμείο τους (για συνταξιούχους).
 9. Βεβαίωση ως προς τις αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη (για συνταξιούχους).
 10. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή άλλο αποδεικτικό που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος (για άνεργους)
 11. Κάρτα ανεργίας (για άνεργους).
 12. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
 13. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
 14. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.

Η επαγγελματική ατομική άδεια αλιείας εκδίδεται μόνο σε Έλληνες πολίτες και πολίτες ΕΕ.

Επίσης αυτός που αιτεί την έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας δεν θα πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας και ερασιτεχνικού σκάφους το οποίο είναι εφοδιασμένο με ερασιτεχνική άδεια αλιευτικού σκάφους.

Ο χρόνος οριστικής απάντησης ή διεκπεραίωσης της υπόθεσης ανέρχεται σε πέντε ημέρες εργάσιμες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σημείωση : Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.

Σχετικές σελίδες