Αναγνώριση πειραματικών μονάδων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η διαδικασία της αναγνώρισης των πειραματικών μονάδων έχει ως εξής:

 • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής αίτηση εις διπλούν μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της ΥΑ αριθμ.183351/07-04-10. Η αίτηση (είτε για αρχική αναγνώριση είτε για διεύρυνση) υποβάλλεται μέχρι τις 30 Μαΐου εκάστου έτους προκειμένου η αρμόδια Αρχή που αναφέρθηκε πιο πάνω να ολοκληρώσει έγκαιρα τους σχετικούς ελέγχους και να χορηγήσει άδεια αναγνώρισης για τις βιολογικές δοκιμές/πειράματα του επόμενου έτους.
 • Η αρμόδια αρχή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά μέσω του συντονιστή ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας, ορίζει δύο επιθεωρητές στους οποίους διαβιβάζει αντίγραφα αυτών εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η ημερομηνία επιθεώρησης καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο και διενεργείται το αργότερο εντός 2 μηνών από την κατάθεση της αίτησης.
 • Οι οριζόμενοι από την αρμόδια αρχή επιθεωρητές προβαίνουν σε επιθεώρηση της πειραματικής μονάδας ΟΠΠΑ προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος I της ΥΑ αριθμ. 183351/07-04-10.
 • Οι επιθεωρητές συντάσσουν πρακτικό των διαπιστώσεών τους το οποίο υπογράφεται από τους 2 επιθεωρητές και το διευθυντή πειραματισμού πριν την αναχώρησή τους από την μονάδα.
 • Οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης και σχετική εισήγηση την οποία υποβάλλουν εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της επιθεώρησης στον προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής ενώ αντίγραφο αυτής αποστέλλεται στην πειραματική μονάδα.
 • Από την επιθεώρηση τρία συμπεράσματα μπορεί να προκύψουν:
 1. η πειραματική μονάδα μπορεί να αναγνωριστεί σύμφωνα με τις αρχές της ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας (θετική εισήγηση)
 2. η πειραματική μονάδα μπορεί να αναγνωριστεί εφόσον καλυφθούν ή αιτιολογηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν (θετική εισήγηση με επιφυλάξεις)
 3. δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης (αρνητική εισήγηση)

Στην περίπτωση θετικής εισήγησης με επιφυλάξεις δίνεται χρόνος στον ενδιαφερόμενο 2 μηνών για να υποβάλει τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ή ικανοποιητική απάντηση.

 • Η αξιολόγηση των εκθέσεων επιθεωρήσεων όλων των κατηγοριών και η λήψη απόφασης για την αναγνώριση διενεργείται από την Επιτροπή Αναγνώρισης Πειραματικών Μονάδων. Η επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου και οφείλει να συνεδριάσει εντός ενός μήνα από τη διαβίβαση της έκθεσης επιθεώρησης και να λάβει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να παραστεί στη συνεδρίαση της επιτροπής προκειμένου να αναπτύξει τις απόψεις του.
 • Η αρμόδια αρχή σε περίπτωση θετικής απόφασης χορηγεί στον ενδιαφερόμενο άδεια αναγνώρισης της πειραματικής μονάδας ΟΠΠΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες πειραματισμού σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 της ΥΑ αριθμ. 183351/07-04-10.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

 1. Βιολογικές δοκιμές/πειράματα υπαίθρου (πχ. δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά, εκτατικές καλλιέργειες, ανθοκομικές καλλιέργειες, φυτώρια κα)
 2. Βιολογικές δοκιμές/πειράματα σε ελεγχόμενο περιβάλλον (πχ. αποθηκευμένα προϊόντα, θερμοκήπια, κλιματιζόμενοι θάλαμοι, δοκιμές σε δοχεία κα)

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο αιτιολογημένα την απόφασή της. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής είναι τελεσίδικη για τη συγκεκριμένη αίτηση.

Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο αναγνωρισμένων πειραματικών μονάδων.

 • Η πειραματική μονάδα ΟΠΠΑ σε περίπτωση θετικής απόφασης θεωρείται αναγνωρισμένη από την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια αρχή της αίτησης για αναγνώριση. Κατά συνέπεια όλες οι βιολογικές δοκιμές/πειράματα και μόνο αυτές που διεξάγουν οι πειραματικές μονάδες και που έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, γίνονται αποδεκτές.
 • Η αναγνώριση ισχύει για 4 χρόνια και λήγει πάντοτε στις 31 Δεκεμβρίου. Για την ανανέωσή της ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη αυτής. Η αρμόδια αρχή απαντάει εντός μηνός από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
 • Οποιαδήποτε μεταβολή στο επιστημονικό προσωπικό, τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή άλλη μεταβολή που επηρεάζει την ποιότητα των βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων μιας πειραματικής μονάδας ΟΠΠΑ κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή τους.
 • Κάθε πειραματική μονάδα αναγνωρίζεται για τη μία ή/και για τις δύο κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω. Μια αναγνωρισμένη πειραματική μονάδα μπορεί να αναλαμβάνει τη διενέργεια βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων για λογαριασμό τρίτων.

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι