Αραίωμα καρπών δεσπολιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με τον όρο «αραίωµα καρπών» αναφερόµαστε στην αφαίρεση µέρους από το σύνολο των ανθέων της ανθοταξίας ή των καρπών της καρποταξίας,αρκετό χρόνο πριν την ωρίµανση τους, για την εξοικονόµηση ανόργανων ουσιών που θα χρησιµοποιηθούν για να αποκτήσουν οι εναποµείναντες καρποί εµπορεύσιµο µέγεθος, βάρος, καλό χρώµα, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση άριστη ποιότητα. Ανάλογα µε το οπωροφόρο είδος, η αποµάκρυνση των καρπών γίνεται χηµικά, µηχανικά ή µε το χέρι. Με τον όρο αραίωµα καρπών αναφερόµαστε στην αφαίρεση µέρους από το σύνολο των ανθέων της ανθοταξίας ή των καρπών της καρποταξίας,αρκετό χρόνο πριν την ωρίµανση τους, για την εξοικονόµηση ανόργανων ουσιών που θα χρησιµοποιηθούν για να αποκτήσουν οι εναποµείναντες καρποί εµπορεύσιµο µέγεθος, βάρος, καλό χρώµα, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση άριστη ποιότητα. Ανάλογα µε το οπωροφόρο είδος, η αποµάκρυνση των καρπών γίνεται χηµικά, µηχανικά ή µε το χέρι.

Όσο αναφορά το χηµικό αραίωµα, εφαρµόζεται όταν το δέντρο πλησιάζει σε πλήρη ανθοφορία (όταν έχουν ανθίσει το 75% των ανθέων του) και µετά την καρπόδεση, µε ουσίες που προκαλούν έως και 50% καρπόπτωση, σε πολύ φορτωµένο δέντρό. Το µηχανικό αραίωµα γίνεται µε δονητές συγκοµιδής καρπών, οι οποίοι προσαρµόζονται στο κορµό του δέντρου ή στους βραχίονες και θέτουν τον κλάδο σε κίνηση. Με τη µέθοδο αυτή έχουµε την αποµάκρυνση των βαρύτερων καρπών µε συνέπεια ανοµοιόµορφη κατανοµή των εναποµείναντα καρπών. Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εξαρτάται άµεσα από το είδος του οπωροφόρου που αραιώνεται. Στη δεσπολιά το µηχανικό αραίωµα δεν ενδείκνυται λόγω της φύσης του καρπού (το δέσπολο είναι ευαίσθητο σε µικροτραυµατισµούς καιµώλωπες). Το αραίωµα µε το χέρι είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος παρόλο που αποτελεί χρονοβόρα και ακριβή καλλιεργητική εργασία. Ιδιαίτερα όταν η καρπόδεση είναι µεγάλη. Αναφορικά µε το δέντρο της δεσπολιάς υπάρχουν στάδια αραιώµατος:

α)Κατά το πρώτο στάδιο (πλήρη άνθιση) έχουµε αποµάκρυνση ολόκληρων καρποταξιών που βρίσκονται εκτεθειµένες τόσο στην ηλιακή ακτινοβολία όσο και στο ότι εµποδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες. Επίσης πραγµατοποιείται αφαίρεση τµηµάτων από τις υπόλοιπες καρποταξίες σε ποσοστό που εξαρτάται από τον βαθµό αραιώµατος που θα εφαρµοστεί και το ποσοστό ύπαρξης καχεκτικών από εχθρούς και παθογόνα καρποταξιών.

β)Κατά το δεύτερο στάδιο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση(Ιανουάριο – Φεβρουάριο) πραγµατοποιείται αραίωµα στην καρποταξία συνήθως 5-6 καρπούς ανά καρποταξία, ενώ αφαιρούνται και οι υποανάπτυκτοι, κακοσχηµατισµένοι καρποί. Η αποτελεσµατικότητα του αραιώµατος εξαρτάται άµεσα από τον χρόνο που πραγµατοποιείται αυτό καθώς ο παραγωγός έχει µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος όταν γίνεται, όσο το δυνατόν, γρηγορότερα καθώς είναι ευνοϊκή η επίδρασή του στο τελικό µέγεθος και βάρος των καρπών. [1]

Βιβλιογραφία

  1. Επίδραση διαφόρων μεταχειρίσεων στη βλαστική ικανότητα σπερμάτων δεσπολιάς, πτυχιακή μελέτη του Παναγιωτάκη Γεώργιου, Ηράκλειο 2010.