Δικαιολογητικά για έγκριση φορέων ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προκειμένου κάποιος ιδιωτικός φορέας να εγκριθεί ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) προϊόντων βιολογικής γεωργίας πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον ΟΠΕΓΕΠ η οποία να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Την απόδειξη καταβολής υπέρ του ΟΠΕΓΕΠ του κόστους αξιολόγησης της εν λόγω αίτησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών του ΟΠΕΓΕΠ
  • Την δήλωση της έδρας του Οργανισμού, καθώς και τυχόν περιφερειακών παραρτημάτων του.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του καθώς και της επίσημης νόμιμης εκπροσώπησης του.
  • Παρουσίαση του ειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει (βιογραφικά σημειώματα κ.λ.π.). Το οργανόγραμμα λειτουργίας, με αναφορές στα ονόματα και τις ιδιότητες των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές θέσεις καθώς και των επιτροπών και συμβουλίων που λειτουργούν στον οργανισμό.
  • Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού του.
  • Περιγραφή της εργαστηριακής του υποδομής για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ή όταν δε διαθέτει δική του υποδομή, αποδείξεις για τη συνεργασία του με διαπιστευμένα εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν την δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπομένων αναλύσεων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις του κανονισμού και της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.
  • Το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλει στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες, σε περίπτωση που διαπιστώνουν αποκλίσεις, παρατυπίες και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης με συνημμένο το Πεδίο διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το πρότυπο ΕΝ–45011. Για τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα ελέγχου ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, κατά παρέκκλιση γίνεται δεκτή έκθεση αξιολόγησης από το ΕΣΥΔ η οποία να βεβαιώνει την ικανοποίηση του προτύπου ΕΝ−45011, ως μέρος της διαδικασίας της διαπίστευσης[1] που θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 18 μηνών, και η οποία επέχει θέση προκαταρκτικής διαπίστευσης.
  • Αντίγραφο του Εγχειριδίου Ποιότητας του Οργανισμού (MANUAL), αντίγραφο του Κανονισμού Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, στις οποίες περιλαμβάνονται λεπτομερείς περιγραφές για την εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου και των μέτρων ασφαλείας που ο οργανισμός επιβάλλει στους συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. "Διαδικασίες διαπίστευσης", Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php