Διοικητικό συμβούλιο συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), που αποτελείται από πέντε μέλη. Εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του ΑΣ. Η διάρκεια της θητείας του ΔΣ είναι τέσσερα (4) χρόνια. Η θητεία όλων των μελών του ΔΣ είναι χρονικά ενιαία. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη γενική συνέλευση.

Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του ΔΣ ο αριθμός των εργαζομένων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20), στο ΔΣ μετέχει, ως επιπλέον μέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.

Το ΔΣ μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση από τα μέλη του, κατ' απόλυτη πλειοψηφία των συγκροντούντων την απαρτία μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος, που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλείψεως η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Σύμβουλοι που λόγω διαρκούς κωλύματός απέχουν από τις συνεδριάσεις του ΔΣ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από πέντε (5) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου.

Συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Τότε δεν χρειάζεται προηγούμενη πρόσκληση των μελών του. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του ΔΣ με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν ΔΣ, σύμφωνα με την αίτηση συγκαλείται με πρόσκληση, που υπογράφουν δύο (2) μέλη.

Στις συνεδριάσεις δεν μπορούν να παραβρίσκονται άλλα μέλη του συνεταιρισμού εκτός από :

  1. Υπηρεσιακά στελέχη.
  2. Συνεταίροι ή εμπειρογνώμονες ή ειδικοί σύμβουλοι που προσκαλούνται από το ΔΣ.

Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Μέλος του ΔΣ δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.