Εγκαταστάσεις χοίρων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θάλαμος στέγασης χοιριδίων πρώτης ανάπτυξης

Για να αποκομίσει επαρκή κέρδη μια χοιροτροφική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ζώα υψηλής παραγωγικότητας. Για να μπορέσουν όμως τα ζώα αυτά να εκδηλώσουν το γενετικό δυναμικό τους, πρέπει να εκτρέφονται κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Οι συνθήκες διαβίωσης γενικά, και οι συνθήκες σταβλισμού ειδικότερα, επιδρούν άμεσα τόσο στις αποδόσεις των χοίρων (αναπαραγωγική ικανότητα, αύξηση Δ.Μ., ποιότητα σφαγίου), όσο και στην υγιεινή τους κατάσταση, ακόμα και στη δυνατότητα επιβίωσής τους.

Η κατασκευή των χοιροστασίων [1] πρέπει να εξυπηρετεί τις φυσιολογικές ανάγκες των χοίρων και να προστατεύει την υγεία τους, καθώς και να προσφέρει άνετες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό. Επιπλέον, η λειτουργία της μονάδας δεν πρέπει να προκαλεί προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος, και η όλη κατασκευή των κτισμάτων και ο εξοπλισμός τους πρέπει να είναι κατάλληλα τόσο από τεχνολογικής πλευράς, όσο και από οικονομικής.

Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων από πόλεις, χωριά, οικισμούς, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, λίμνες, ποτάμια και ακτές, λουτροπόλεις, τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία, βιομηχανίες και μοναστήρια καθορίζονται με την Υπουργική απόφαση 83840/3591 της 12.12.86/5.1.87 και την Υπουργική απόφαση Υ1β/2000 της 29.3/4.5.1995.

Κελιά τοκετούγαλουχίας στα οποία η στέγαση των χοιρομητέρων γίνεται με το κεφάλι προς τον τοίχο και η τροφοδοσία είναι αυτοματοποιημένη

Για την εκλογή της θέσεως εγκατάστασης ενός χοιροστασίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  • Ύπαρξη ηλεκτρικής ενέργειας
  • Ύπαρξη οδικού δικτύου
  • Ύπαρξη ικανής ποσότητας καθαρού νερού
  • Ύπαρξη εργατικού δυναμικού.

Οι κλιματικοί παράγοντες οι οποίοι ασκούν τη σπουδαιότερη επίδραση στην εκλογή μιας περιοχής για την εγκατάσταση ενός χοιροστασίου είναι:

  1. Η θερμοκρασία (Στο τέλος του κειμένου ακολουθεί μελέτη για την χρήση αντλίας θερμότητας για τον κλιματισμό χοιροστασίου αξιοποιώντας τη γεωθερμία)
  2. Ο άνεμος
  3. Η βροχή
  4. Το χιόνι

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις χοιροστασίων. Χοιροστάσια

Ατομικό κελί στέγασης κάπρου

Η θερμοκρασία αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα αφού οι τιμές της επηρεάζουν άμεσα την κατασκευή και τη λειτουργία των κτιρίων (π.χ. μεγάλη ή μικρή θερμομόνωση, μηχανικός ή φυσικός αερισμός, χρήση θέρμανσης/δροσισμού, κ.ο.κ). Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, η θέση που εκλέγεται θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες, το εύρος των οποίων είναι μέσα ή κοντά στο εύρος της θερμοουδέτερης ζώνης των χοίρων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Χρήση αντλίας θερμότητας για κλιματισμό χοιροστασίου αξιοποιώντας τη γεωθερμία
Βιβλιογραφία

  1. "Χοιροστάσια, Τεχνητό Περιβάλλον Σχεδιασμός κι Οργάνωση Χώρων Κατασκευές κι Εξοπλισμός" Π. Παναγάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών, Αθήνα 2010