Εθνικό μητρώο συλλογικών αγροτικών οργανώσεων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των αγροτικών συνεταιρισμών (ΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 4 του Συντάγματος, συνίσταται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων» , το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται επίσης σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι ομάδες παραγωγών, οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις.
  • Η εποπτεία επί των ΑΣ αφορά στην αξιολόγηση, στη σύνομη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου τους και περιλαμβάνει την ανταπόκριση των ΑΣ στις βασικές αρχές λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος, καθώς επίσης την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας του ισολογισμού, των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και γενικά των τηρούμενων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις βιβλίων και στοιχείων.
  • Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του μητρώου ιδρύεται σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διοικητική μονάδα με την επωνυμία εποπτική αρχή αγροτικών συνεταιρισμών (στο εξής εποπτική αρχή). Της εποπτικής αρχής προΐσταται ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος διαθέτει σχετική υπηρεσιακή εμπειρία.
  • Για τις ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του μητρώου ιδρύεται εννεαμελές γνωμοδοτικό Συμβούλιο εποπτείας συλλογικών αγροτικών οργανώσεων (στο εξής Συμβούλιο), του οποίου προΐσταται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ χρέη γραμματέα ασκεί ο Προϊστάμενος της εποπτικής αρχής. Στο συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ. Τα μέλη του συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για την καλύτερη λειτουργία του μητρώου, καθώς και για την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας επί των ΣΑΟ.
  • Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του συμβουλίου.