Συνεταιρική μερίδα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 • Κάθε μέλος συμμετέχει στον συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και έχει μια ψήφο.
 • Το συνεταιρικό κεφάλαιο είναι κατ’ ελάχιστο 30,000.00 € (σύμφωνα με τον νόμο 4015/2011). Η υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα ορίζεται σε € και καταβάλλεται σε δόσεις.
 • Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη, ονομαστική, αμεταβίβαστη και ίση για όλους τους συνεταίρους. Τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες με καταβολή της αξίας κάθε μίας, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών τους με τον συνεταιρισμό. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης καταρτίζεται πίνακας των μελών στον οποίο αναγράφεται το ύψος των συναλλαγών κάθε μέλους με τον συνεταιρισμό και υπολογίζεται ο μέσος όρος. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στα γραφεία του συνεταιρισμού τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση (ΓΣ) .
 • Κάθε τρία χρόνια αθροίζονται τα ποσά των συναλλαγών κάθε μέλους και υπολογίζεται ο συνολικός μέσος όρος τριετίας για το σύνολο των μελών του συνεταιρισμού. Τα μέλη που πραγματοποίησαν συναλλαγές (διπλάσιες) του μέσου όρου μπορούν να αποκτήσουν 2 (δύο) πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και (1) μία πρόσθετη ψήφο. Τα μέλη που πραγματοποίησαν συναλλαγές (πενταπλάσιες) και άνω, μπορούν να αποκτήσουν (5) πέντε πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες και (2) δύο πρόσθετες ψήφους. Η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων καταβάλλεται εντός έτους. Σε περίπτωση που μία επόμενη τριετία δικαιολογεί μικρότερο αριθμό μερίδων και ψήφων από την προηγούμενη, η αξία των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων, που είχαν αποκτηθεί δεν επιστρέφεται στο μέλος αλλά διατηρείται στο όνομα του μέλους. Τους όρους καθορισμού των πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων μπορεί να τροποποιεί ή ανακαθορίζει με απόφασή της η ΓΣ των μελών.
 • Οι υποχρεωτικές μερίδες είναι έντοκες. Ο τόκος επί της αξίας της μερίδας θα υπολογίζεται με επιτόκιο το οποίο θα καθορίζει κατ' έτος η ΓΣ των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο τόκος θα καταβάλλεται από τον συνεταιρισμό στα μέλη ανά έτος, από το ταμείο του συνεταιρισμού ή θα πιστώνεται στα μέλη.
 • Τα μέλη, οι εργαζόμενοι στο συνεταιρισμό και τρίτοι μπορεί να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες. Το ύψος της προαιρετικής μερίδας ορίζεται σε €. Οι προαιρετικές μερίδες επιστρέφονται στους δικαιούχους .είτε με πρωτοβουλία του συνεταιρισμού, είτε με αίτηση των κατόχων εντός εξαμήνου από της υποβολής της αίτησης. Οι προαιρετικές μερίδες έχουν τα εξής προνόμια :
 1. Συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα πλεονάσματα, με τη διανομή στις προαιρετικές μερίδες ποσοστού των πλεονασμάτων ανάλογου με την ποσοστιαία συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στο άθροισμα υποχρεωτικών και προαιρετικών μερίδων.
 2. Καταβολή τόκου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη ΓΣ.
 3. Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται πριν από τις υποχρεωτικές.
 • Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού τα μέλη του θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.
 • Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
 • Η μεταβίβαση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του ΔΣ του συνεταιρισμού, σε άλλα μέλη του συνεταιρισμού ή σε πρόσωπο.
 • Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό :
 1. Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών του.
 2. Να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.