ΚΟΓΠ-Διαχείριση των βοσκοτόπων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων οι παραγωγοί (κτηνοτρόφοι) θα πρέπει:

 • Να τηρούν την ηµεροµηνία εισόδου-εξόδου στον βοσκότοπο, την πυκνότητα βόσκησης, τους τυχόν ειδικούς περιορισµούς π.χ. περιτροπική βοσκή, στα πλαίσια απόφασης διαχείρισης βοσκοτόπου της οικίας ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με βάση την δυναµικότητα του τον χρόνο αναβλάστησης κ.λπ.
 • Να τηρούν τις παρακάτω πυκνότητες βόσκησης:
Είδος Γεωγραφικό διαμέρισμα Πυκνότητα από – εως MZK/Ha
Χοιροτροφία Όλη η χώρα 0,3 - 2
Βοοτροφία Όλη η χώρα 0,3 - 1,9
Αιγοπροβατοτροφία Νησιά 0,1 - 1
Ηπειρωτική χώρα 0,3 - 1,4

Σηµειώνεται, ότι για την μετατροπή των μονάδων ζώων σε ζωικές μονάδες χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες σχέσεις:

 1. Ένα αιγοπρόβατο ηλικίας άνω του έτους είναι 0,15 ΜΖΚ
 2. Ένα βοοειδές ηλικίας 6 μηνών έως 24 μηνών είναι 0,6 ΜΖΚ
 3. Ένα βοοειδές ηλικίας άνω των δύο (2) ετών είναι 1,0 ΜΖΚ
 4. Χοιροµητέρα 0,4 ΜΖΚ
 5. Χοιρίδιο παχυνόµενο > 40 κιλά 0,27 ΜΖΚ
 6. Χοιρίδιο θηλάζον < 0,027 ΜΖΚ

Τα όρια της πυκνότητας βόσκησης ενός συγκεκριµένου βοσκοτόπου δύναται, εφόσον υπάρχει διαχειριστική µελέτη, να προσαρµόζονται στα όρια της μελέτης με απόφαση του οικείου Νοµάρχη.

Επιπλέον ορίζονται τα εξής:

 • απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων εκτός κι αν υπάρχει σχετική άδεια.
 • απαγορεύεται η είσοδος των ζώων για βόσκηση σε εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν απαγορεύσεις που απορρέουν από την ∆ασική νοµοθεσία (καµένες, αναδασωτέες) ή από την εφαρµογή αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων.
 • να μην παραβρίσκονται τα ζώα σε βοσκοτόπους κατά την διάρκεια εφαρµογής ψεκασµού ή χρήσης φυτοφαρµάκου. Η βόσκηση να επιτρέπεται μετά πάροδο τουλάχιστον 10ηµέρου εκτός, αν στην ετικέτα αναγράφεται μεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.