ΚΟΓΠ-Προστασία νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης-Κτηνοτροφικά απόβλητα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες η συνεχώς αυξανόμενη ρύπανση του νερού από τα νιτρικά ιόντα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπέρμετρη χρήση της κόπρου και των χημικών λιπασμάτων.

Η μορφή των ζωικών αποβλήτων εξαρτάται από το είδος σταβλισμού, το είδος των εκτρεφόμενων ζώων, τον τρόπο συλλογής και απομάκρυνσης των αποβλήτων από τους χώρους εκτροφής, τον τρόπο αποθήκευσης και την περιεκτικότητά τους σε ολικά στερεά (Ο.Σ.) Ο όγκος των παραγόμενων αποβλήτων ανά είδος ζώου δίνεται προσεγγιστικά από τον πίνακα 1 (παράρτημα).

Η ποσότητα των αποβλήτων που προκύπτει από τον πίνακα 1 αφορά τα απόβλητα (κοπριά και ούρα), όπως αυτά παράγονται από τα ζώα. Η αναλογία μεταξύ κοπριάς και ούρων φαίνεται ενδεικτικά στον πίνακα 2 (παράρτημα).

Στα καθαρά απόβλητα κατά τη λειτουργία της μονάδας προστίθενται και άλλα υλικά (νερά πλύσεως, στρωμνή κλπ.) που αυξάνουν την τελική ποσότητα των αποβλήτων. Ενδεικτικά οι χρησιμοποιούμενες επιπλέον ποσότητες αναφέρονται στους πίνακες 3 - 4 (παράρτημα). Στα χοιρινά ο όγκος των παραγόμενων αποβλήτων αυξάνεται 2 - 5 φορές λόγω του προστιθέμενου νερού καθαρισμού, διαφυγής υδροδότησης και βροχής σε ακάλυπτους χώρους.

Πιο κάτω παρατίθενται κάποιες αρχές και πρακτικές συμβουλές όπως είναι διατυπωμένες στους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής που αφορούν στην προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης: