Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Βοσκότοποι

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στους βοσκότοπους που ανήκουν στην εκμετάλλευσή του, ο γεωργός πρέπει να φροντίζει ώστε να βόσκουν κατ’ ελάχιστο 0,2 ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ανά εκτάριο και κατά μέγιστο 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (1 εκτάριο=10 στρέμματα). Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην προστασία και τη διατήρηση των βοσκότοπων. Για διευκόλυνση παρατίθεται πίνακας με τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό ζώων ανά 10 στρέμματα (1 εκτάριο):

Είδος Ελάχιστος αριθμός ζώων στα 10 στρέμματα βοσκότοπου Μέγιστος αριθμός ζώων στα 10 στρέμματα βοσκότοπου
Αιγοπρόβατα 1,33 20
Βοοειδή > 24 μηνών 0,2 3
Βοοειδή < 24 μηνών 0,33 5

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βόσκηση λόγω αντίξοων ή άλλων συνθηκών, ο παραγωγός πρέπει να μεριμνά για τη διατήρηση του βοσκοτόπου σε καλή κατάσταση.

Οι μόνιμοι βοσκότοποι δεν πρέπει να οργώνονται, εκτός από τις περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτει περιβαλλοντική ή αρχαιολογική αναγκαιότητα που αποδεικνύεται με έγγραφα των αρμόδιων αρχών. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί εντολή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή ο γεωργός θα ζητήσει ειδική άδεια από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.

Η χώρα έχει υποχρέωση να μη μειώσει τις εκτάσεις βοσκοτόπων σε σχέση με τις αρόσιμες εκτάσεις. Συνεπώς, αν κάποιος γεωργός καταργήσει βοσκότοπους τότε κατά τον έλεγχο μπορεί να του επιβληθεί η εκ νέου λειτουργία του βοσκότοπου. Σε περίπτωση που αυτό δε γίνει πράξη την επόμενη χρονιά, η μη συμμόρφωση θεωρείται ως σοβαρή παράβαση της πολλαπλής συμμόρφωσης και επιβάλλεται ποινή.

Ο κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τους βοσκότοπους σε καλή αγρονομική και περιβαλλοντική κατάσταση. Το ποσοστό των βράχων ή ξυλωδών μη βοσκήσιμων φυτών εντός του βοσκότοπου πρέπει να είναι το πολύ ίσο με 25% της συνολικής έκτασης του βοσκότοπου ή 35% για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Σε περίπτωση υπέρβασης του άνω ορίου, τα τμήματα των εκτάσεων που είναι ακατάλληλα για βόσκηση θεωρούνται μη επιλέξιμα για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Πιο κάτω παρατίθεται πίνακας μετατροπής των ζωικών μονάδων σε Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ):

Είδος και κατηγορία ζώων Συντελεστής μετατροπής σε ΜΖΚ Αντίστοιχος αριθμός ζώων προς 1 ΜΖΚ
Βοοειδή / Βίσονες / Βούβαλοι / Ίπποι
Ηλικίας από 24 μηνών και άνω 1,00 1
Ηλικίας από 6 μηνών και ως 24 μηνών 0,60 1,66
Πρόβατα / Αίγες
Ηλικίας άνω του έτους 0,15 6,66
Χοίροι
Χοιρομητέρες 0,4 2,5
Παχυνόμενα χοιρίδια άνω των 40 κιλών 0,27 3,7