Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Εκμεταλλεύσεις σε περιοχές ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιοχές ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση υπάρχουν στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Αργολίδας, Ηλείας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, Δράμας, Άρτας και Πρέβεζας. Αν η εκμετάλλευσή σας ή μέρος αυτής βρίσκεται σε περιοχή ευπρόσβλητη στη νιτρορύπανση μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Εφόσον υπάρχουν αγροτεμάχια εντός των περιοχών αυτών, ο γεωργός οφείλει επιπλέον να τηρεί και τις παρακάτω συμπληρωματικές υποχρεώσεις:

  • Φυτική παραγωγή

Εφαρμόζονται οι ποσότητες αζωτούχων λιπασμάτων και τηρούνται οι κατευθύνσεις σχετικά με τον αριθμό, τον χρόνο και την ποσότητα του εφαρμοζόμενου αζώτου ανά δόση, όπως αυτές καθορίζονται ανάλογα με την καλλιέργεια και το έδαφος στα Προγράμματα Δράσης. Επειδή διαφοροποιούνται οι ποσότητες σε κάθε περιοχή, πληροφορίες σχετικά παρέχονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στις ευπρόσβλητες περιοχές του παρακάτω πίνακα και μέχρι να ανακοινωθούν από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ειδικότερα μέτρα, τηρούνται τα εξής ποσοτικά όρια αζωτούχων λιπασμάτων ανάλογα με την καλλιέργεια:

Καλλιέργεια Στρυμόνας (κιλά αζώτου / στρέμμα) Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία (κιλά αζώτου / στρέμμα) Άρτα, Πρέβεζα (κιλά αζώτου/στρέμμα)
Καλαμπόκι 28 29 24
Βαμβάκι 13 14 13
Ζαχαρότευτλα 14 16 -
Σιτηρά 12 12 -
Πατάτες - 31 -
Ντομάτες - - 15
Ρύζι - 16 -
Ροδακινιές - 35 -
Ελιές - - 11
Εσπεριδοειδή - - 10

Για τις καλλιέργειες οι οποίες είτε δεν υπάρχουν στον πίνακα είτε δεν υπάρχει όριο στον πίνακα, ισχύει η λιπαντική αγωγή που περιγράφεται στα πρακτικά λίπανσης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

  • Ζωική παραγωγή

Οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα αγροτεμάχια και στάβλοι βρίσκονται εντός των περιοχών που ορίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες πρέπει να τηρούν τα παρακάτω:

Η διαχείριση των αποβλήτων των στάβλων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται ρύπανση των νερών από νιτρικά. Τα στερεά απόβλητα πρέπει να οδηγούνται σε κοπροσωρό και να παραμένουν εκεί τουλάχιστον 90-180 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που παραμένουν στο στάβλο. Τα υγρά απόβλητα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να υπάρχει δυνατότητα συγκράτησής τους για αρκετό χρόνο, ώστε να μη διαφεύγουν στο έδαφος όταν αυτό είναι πλημμυρισμένο ή παγωμένο ή καλυμμένο με χιόνι.

Η ποσότητα του αζώτου που προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος μέσω της κοπριάς δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 17 κιλά/στρέμμα.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ενδεικτικά οι ποσότητες κοπριάς σε κιλά που περιέχουν 1 κιλό αζώτου, ανάλογα με τα ζώα από τα οποία προέρχεται η κοπριά.

Είδος ζώου Ποσότητα κοπριάς σε κιλά που περιέχει 1 κιλό αζώτου
Αιγοπρόβατα 240
Βοοειδή 140
Χοίροι 80
Πουλερικά 70

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από όχθες και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης για επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%.

Δεν ενδείκνυται η διάθεση υγρών αποβλήτων καθώς και η εφαρμογή οργανικής κοπριάς σε εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%.

Δεν πρέπει να εφαρμόζονται υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων από επιφανειακά νερά και 50 μέτρων από πηγές, πηγάδια ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για ύδρευση.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των παραπάνω είναι υποχρεωτική μόνο για τις οργανωμένες σταβλισμένες μονάδες.