Κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με βάση τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 και τις κανονιστικές αυτού ΚΥΑ, σχετίζονται κυρίως με το είδος των εκτρεφόμενων ζώων και τη δυναμικότητά τους.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β.

Στο παράρτημα III της διευκρινιστικής εγκυκλίου του ν. 4056/2012 για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις υπάρχει πίνακας περιβαλλοντικής κατάταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες, με αναγωγή του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων σε ισοδύναμα ζώα, ώστε να διευκολυνθούν οι συναρμόδιες υπηρεσίες τόσο στον χαρακτηρισμό των μονάδων ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, όσο και στον υπολογισμό των αποστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων, είναι μικρότερος από τις ελάχιστες τιμές, ανά είδος ζώου και κατηγορίες εκτροφής, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα III, δεν απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

Πηγή - βιβλιογραφία