Μέτρο 112 "Εγκατάσταση νέων γεωργών"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σκοπός του παρόντος μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013 είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόληση τους με τη γεωργία, γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ενισχύεται από το γεγονός ότι οι "διάδοχοι" πρόωρης συνταξιοδότησης θα είναι κυρίως νέοι γεωργοί, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών από νέους σε ηλικία ανθρώπους θα συντελέσει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.Πιο κάτω γίνεται μια σύντομη περιγραφή του Μέτρου 112.

Περιοχές εφαρμογής

Το μέτρο θα έχει εφαρμογή στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, με δυνατότητα διαφοροποίησης των κινήτρων με βάση τα φυσικά μειονεκτήματα του τόπου μόνιμης κατοικίας, καθώς και την παραγωγική κατεύθυνση και το συνολικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και οι αναφερόμενες στον πιο κάτω πίνακα:

Ανατολική Αττική
Δήμος Κοινότητα
Αναβύσσου Αγίου Κωνσταντίνου
Αυλώνος Βαρνάβα
Καλάμου Γραμματικού
Κερατέας Μαρκόπουλου Ωρωπού
Λαυρεωτικής Παλαιάς Φώκεας
Μαραθώνος Συκαμίνου
Ωροπίων


Ανατολική Αττική
Δήμος Κοινότητα
Βιλίων Οινόης
Ερυθρών
Μεγαρέων


Δράση

Προβλέπεται η στήριξη νέων γεωργών για την εγκατάσταση τους στη γεωργία με τη μορφή χορήγησης κεφαλαίου. Το ύψος της ενίσχυσης καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς περιγράφονται παρακάτω.

Δικαιούχοι

Είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στήριξη και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου νέου γεωργού. Η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών εκδίδεται το αργότερο εντός 18 μηνών μετά την εγκατάσταση. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, ή την αποκτούν εντός 3ετίας από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης. Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Προσδιορισμός της "εγκατάστασης" που χρησιμοποιείται από το κράτος μέλος

Εγκατάσταση Νέου Γεωργού νοείται η έναρξη λειτουργίας αγροτικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και αρχηγός, φυσικό πρόσωπο κάτω των 40 ετών. Ως ΜΑΕ θεωρείται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, στην γεωργική εκμετάλλευση και αντιστοιχεί με απασχόληση 1.750 ωρών. Η έναρξη λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

  • με την απόκτηση ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών
  • με την έναρξη μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων
  • με την αγορά αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους)
  • με την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αντίστοιχης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ)
  • με την έναρξη καλλιέργειας (σπορά ή φύτευση) ιδιόκτητων εκτάσεων μονοετούς καλλιέργειας.

Επιχειρηματικό σχέδιο

Το επιχειρηματικό σχέδιο (σχέδιο δράσης) για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων των "Νέων Γεωργών" θα προβλέπει τη δημιουργία εκμετάλλευσης προσαρμοσμένης στις εθνικές και κοινοτικές απαιτήσεις. Το επιχειρηματικό σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις με βάση το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων ενεργειών ως ακολούθως.

A) Σημείο εκκίνησης

Στο σχέδιο δράσης θα περιγράφεται αναλυτικά η αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης: μέγεθος σε στρέμματα, αριθμός ζώων, συνολικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε ΜΑΕ, κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική, μικτή - μελισσοκομία), ποιότητα παραγωγής, οικογενειακή και συνολική απασχόληση σε ΜΑΕ. Θα περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν, τη πρόθεση του υποψηφίου για προσφυγή σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών καθώς επίσης και κάθε άλλη ενέργεια που θα αναληφθεί με στόχο την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

B) Ενδιάμεση φάση

Η τήρηση των προϋποθέσεων που σχετίζονται με τις επαγγελματικές ικανότητες θα πρέπει να εκπληρώνεται εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης, εφόσον χρειάζεται περίοδος προσαρμογής για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης του "Νέου Γεωργού" ή της διαρθρωτικής προσαρμογής της εκμετάλλευσής του. Στο επιχειρηματικό σχέδιο (σχέδιο δράσης) θα προβλέπεται η χορήγηση ενίσχυσης για επενδύσεις που θα πραγματοποιήσουν οι Νέοι Γεωργοί με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα όπως προβλέπονται στον Καν. 1782/2003 και εφόσον προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό του σχέδιο. Η περίοδος χάριτος εντός της οποίας θα πρέπει να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης (άρθρο 26, παρ 1, εδάφιο 3 του Καν (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Γ) Τελική φάση

Κατά την τελική φάση θα ελέγχεται η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και θα πρέπει κατ ελάχιστο να διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου της δημιουργίας γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους μεγαλύτερου της μιας (1) Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) και εισοδήματος της εκμετάλλευσης μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) εντός 5 ετών κατά ανώτατο όριο από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης. Θα προβλέπεται αναθεώρηση του σχεδίου δράσης το ανώτερο τρείς φορές μέχρι την ολοκλήρωση του σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον δεν επηρεάζεται ο στόχος και η κατεύθυνση της εκμετάλλευσης. Η συμμόρφωση προς το επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται από την αρμόδια αρχή εντός πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για τη χορήγηση στήριξης. Σε περίπτωση που τη στιγμή της αξιολόγησης ο νέος γεωργός δεν πληροί τα προβλεπόμενα από το επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου η ήδη χορηγηθείσα στήριξη επιστρέφεται στο σύνολό της ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Χρήση της δυνατότητας περιόδου χάριτος

Θα γίνει χρήση της δυνατότητας περιόδου χάριτος μέχρι 36 μήνες για την τήρηση της προϋπόθεσης απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία απόκτησης της επαγγελματικής ικανότητας θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η επαρκής επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας, είτε να αποκτηθεί σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης.

Χρήση της δυνατότητας συνδυασμού διαφορετικών μέτρων

Προβλέπεται η δυνατότητα να συνδυαστούν διάφορα μέτρα του ΠΑΑ μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου, δίνοντας πρόσβαση του "Νέου Γεωργού" στα μέτρα αυτά, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής κάθε μέτρου. Ειδικότερα προβλέπεται η πρόσβαση στα εξής μέτρα:

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη στήριξη του από τα ανωτέρω μέτρα θα πρέπει να τα αναφέρει στο επιχειρησιακό του σχέδιο με λεπτομερή περιγραφή – τεκμηρίωση της πρότασης.

Ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δύναται να ανέρχεται συνολικά σε 40.000 € και το ελάχιστο σε 10.000 € και διαφοροποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

  • τον τόπο μόνιμης κατοικίας (κατηγορία περιοχής: ορεινή- μειονεκτική- λοιπές)
  • την παραγωγική κατέυθυνση της εκματάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (κτηνοτροφική, φυτική, μικτή - μελισσοκομία)
  • το συνολικό εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Τρόπος πληρωμής

Το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται το ανώτερο σε 3 δόσεις.

Σχετικές σελίδες