Νομικό πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων οργανώσεων παραγωγών & ενισχύσεων σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών & ενισχύσεων σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση παρατίθεται πιο κάτω:

  • KYA 266355 / 09 (ΦΕΚ 594 / Β / 2009) "Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234 / 2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361 / 2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών."
  • KYA 278226 / 10 (ΦΕΚ 812 / Β / 2010) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 266355 / 11.02.2009 ΚΥΑ περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234 / 07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361 / 08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών."
  • KYA 323901 / 09 (ΦΕΚ 2095 / Β / 2009) "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 266355 / 11.2.2009 κοινή υπουργική απόφαση περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234 / 2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361 / 2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών."
  • ΥΑ 286886 / 09 "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης στις οργανώσεις, ομάδες παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στα πλαίσια των καν(ΕΚ) 1234 / 07 του Συμβουλίου, καν(ΕΚ) 1580 / 07 της Επιτροπής και της ΚΥΑ αριθ. 266355 / 11 - 02 - 09"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 1234/2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
  • Κανονισμός Επιτροπής 1580/2007 "Θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών"