Νομικό πλαίσιο καθεστώτος ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το καθεστώς ενίσχυσης για παραγωγούς ζαχαρότευτλων παρατίθεται πιο κάτω:

  • ΚΥΑ 34562 / 07 (ΦΕΚ 239/Β/2007) "Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (από το ποιοτικό παρακράτημα) στον τομέα των ζαχαρότευτλων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ."
  • ΚΥΑ 42565 / 09 (ΦΕΚ 2068/Β/2009) "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34562/6.2.2007 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (από το ποιοτικό παρακράτημα) στον τομέα των ζαχαρότευτλων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ»."
  • Κανονισμός Επιτροπής 1120 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς"
  • Κανονισμός Επιτροπής 1121 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V"
  • Κανονισμός Επιτροπής 1122 / 2009 "Θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα"
  • Κανονισμός Συμβουλίου 73 / 2009 "Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003"