Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές σιτηρών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές σιτηρών παρατίθεται πιο κάτω :

 • ΚΥΑ 34357 / 06 (ΦΕΚ 213/Β/2006) "Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την εισαγωγή σπόρων κάνναβης που προορίζονται για ζωοτροφή"
 • Κανονισμός Επιτροπής 642 / 2010 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών"
 • Κανονισμός Επιτροπής 449 / 2010 "Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις της Ένωσης για ορισμένα γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Αιγύπτου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2276/2003, (ΕΚ) αριθ. 955/2005, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1455/2007"
 • Κανονισμός Επιτροπής 376 / 2008 "Κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα"
 • Κανονισμός Επιτροπής 27 / 2008 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στους κωδικούς ΣΟ 0714 10 91, 0714 90 11 και 0714 90 19 καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών άλλων από την Ταϊλάνδη"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1067 / 2008 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και Θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου"
 • Κανονισμός Συμβουλίου 1234 / 2007 "Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)"
 • Κανονισμός Επιτροπής 969 / 2006 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων χωρών"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1301 / 2006 "Θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής"
 • Κανονισμός Επιτροπής 2305 / 2003 "Ανοιγμα και τρόπος διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών"
 • Κανονισμός Επιτροπής 2402 / 1996 "Ανοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων αιτήσεων δασμολογικών ποσοστώσεων γλυκοπατάτας και αμύλου μανιόκας"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1517 / 1995 "Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγών που εφαρμόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού"
 • Κανονισμός Επιτροπής 1501 / 1995 "Θέσπιση ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών"